Річний план роботи

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

Українського медичного ліцею

Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця

 

на 2015-2016 навчальний рік

 

 

І. Вступ

 

Педагогічний аналіз підсумків минулого року.

Стратегічні завдання ліцею були спрямовані на:

 • Створення позитивних психолого-педагогічних умов для розвитку творчої особистості учителя та учня у навчально-виховному процесі ліцею.
 • Підвищення інтересу до вивчення окремих предметів, пізнавального розвитку учнів в НВП шляхом створення стану успіху у кожного учня.
 • Використання інноваційних технологій для покращення НВП в урочний та позаурочний час.

Завдання і проблеми, над якими працював заклад

 • профільна підготовка учнівської молоді на медичні спеціальності;
 • виявлення ефективних напрямів професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею;
 • особистісна орієнтація освіти;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті профільної освіти;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
 • впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;
 • підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників ліцею, посилення їх державної і суспільної підтримки;
 • розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;
 • інтеграція ліцейної освіти до європейського та світового освітніх просторів;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,
 • пошук обдарованих і здібних до оволодіння медичною професією учнів, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Виходячи з цього, педагогічний колектив продовжував працювати над особистісно зорієнтованим навчально-виховним процесом. Продовження роботи над проблем ою « Створення в ліцеї організаційно-педагогічних умов для професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності » дало можливість більш поглиблено працювати над гармонійним розвитком творчої особистості, учнівського самоврядування, проводити профорієнтаційну роботу з учнями на різні медичні спеціальності та індивідуальну роботу з учнями за інтересами, продовжувати роботу з обдарованими дітьми. Особлива увага приділяється рівневій диференціації учнів, об’єктивності оцінювання досягнень за 12 бальною системою.

20 випускників ліцею нагороджен о З олот ими медал ями , 8 – С рібними. 5 учнів – нагороджені персональними стипендіями та Почесними номерними сертифікатами Міжнародного благодійного фонду імені Пантелеймона Куліша, 5 випускників здобули персональну стипендію Інституту нейрохірургії НАМН України імені А.П.&