Річний план роботи

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

Українського медичного ліцею

Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця

 

на 2015-2016 навчальний рік

 

 

І. Вступ

 

Педагогічний аналіз підсумків минулого року.

Стратегічні завдання ліцею були спрямовані на:

 • Створення позитивних психолого-педагогічних умов для розвитку творчої особистості учителя та учня у навчально-виховному процесі ліцею.
 • Підвищення інтересу до вивчення окремих предметів, пізнавального розвитку учнів в НВП шляхом створення стану успіху у кожного учня.
 • Використання інноваційних технологій для покращення НВП в урочний та позаурочний час.

Завдання і проблеми, над якими працював заклад

 • профільна підготовка учнівської молоді на медичні спеціальності;
 • виявлення ефективних напрямів професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею;
 • особистісна орієнтація освіти;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті профільної освіти;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
 • впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;
 • підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників ліцею, посилення їх державної і суспільної підтримки;
 • розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;
 • інтеграція ліцейної освіти до європейського та світового освітніх просторів;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,
 • пошук обдарованих і здібних до оволодіння медичною професією учнів, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Виходячи з цього, педагогічний колектив продовжував працювати над особистісно зорієнтованим навчально-виховним процесом. Продовження роботи над проблем ою « Створення в ліцеї організаційно-педагогічних умов для професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності » дало можливість більш поглиблено працювати над гармонійним розвитком творчої особистості, учнівського самоврядування, проводити профорієнтаційну роботу з учнями на різні медичні спеціальності та індивідуальну роботу з учнями за інтересами, продовжувати роботу з обдарованими дітьми. Особлива увага приділяється рівневій диференціації учнів, об’єктивності оцінювання досягнень за 12 бальною системою.

20 випускників ліцею нагороджен о З олот ими медал ями , 8 – С рібними. 5 учнів – нагороджені персональними стипендіями та Почесними номерними сертифікатами Міжнародного благодійного фонду імені Пантелеймона Куліша, 5 випускників здобули персональну стипендію Інституту нейрохірургії НАМН України імені А.П. Ромоданова за високі досягнення у навчанні та наукових дослідженнях, 2 учнів отримали персональну стипендію імені академіка М. Амосова за досягнення у наукових дослідженнях.

 

1.1. Інформаційна довідка:

 

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Чисельність учнів на кінець навчального року

265

406

422

384

352

2 .

Переможців районних олімпіад

25

43

44

41

33

3 .

Переможців міських олімпіад

6

13

16

8

12

4 .

Переможців ІУ етапу Всеукраїнських олімпіад

-

1

2

-

-

5 .

Переможців міського етапу МАН

89

176

120

93

33

6 .

Переможців ІІІ Всеукраїнського етапу МАН

1

2

3

2

2

7 .

Золота медаль

6

28

28

19

20

8 .

Срібна медаль

2

11

15

11

8

9 .

Сиріт

1

3

2

-

2

1 0 .

Напівсиріт

20

26

29

17

10

1 1 .

Чорнобильців

30

29

43

28

17

1 2 .

Малозабезпечених

1

-

-

-

-

1 3 .

Багатодітних сімей

18

25

24

19

19

1 4 .

Кількість класів

9

12

13

13

12

1 5 .

Змінність

І

І

І

І

І

1 6 .

Працює викладачів

69

102

107

90

90

1 7 .

З них основні працівники

18

21

25

26

26

1 8 .

Доктор наук

7

7

7

7

7

19 .

Кандидат наук

25

27

27

27

27

2 0 .

З вищою категорією

54

56

56

56

56

2 1 .

Вчителі-м етодисти

35

36

36

38

42

2 2 .

Старші вчителі

4

4

4

4

-

2 3 .

1 категорія

15

18

18

22

22

2 4 .

2 категорія

-

3

3

2

2

2 5 .

Спеціалісти

3

4

4

3

3

2 6 .

Майстер спорту

1

1

1

1

1

27.

Гуртків та секцій

5

5

5

2

4

1.2 Аналіз методичної роботи

 

Згідно з річним планом роботи Українського медичного ліцею у 2014-2015 навчальному році, педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: „Впровадження інноваційних технологій у навчання та виховання за умов професійної орієнтації учнів ліцею на медичні спеціальності”.

На початку року були визначені пріоритети в роботі науково-методичного центру ліцею, до складу якого увійшли: директор ліцею (голова НМЦ), заступники директора з навчально–виховної, виховної та навчально-методичної роботи, голови методичних об 'єднань природничого циклу кафедр НМУ та шкільного природничого циклу, гуманітарного циклу, спеціального циклу дисциплін.

Затверджено структуру та форми підвищення професійної майстерності викладачів на 2014-2015 навчальний рік у відповідному наказі “Про організацію методичної роботи в ліцеї”, продовжена робота над створенням багатопланової системи методичної роботи, яка позитивно впливає на оволодіння педагогічною самоорганізацією.

Протягом навчального року відбулося 4 (чотири) засідання науково-методичного центру, на яких була з атверджена тематика, план роботи, розподіл обов’язків, створена система контролю, скерованого на діагностику творчих досягнень навчального закладу.

Продовжили свою роботу такі методичні об’єднання:

   • ТО викладачів природничого циклу дисциплін;
   • ТО викладачів гуманітарного циклу дисциплін;
   • ТО викладачів спеціального циклу дисциплін;
   • ТО кураторів ліцею.

Науково-методичний центр провів моніторинговий супровід освітньо-виховного процесу: виховної системи, успішності навчання, педагогічної діяльності викладача, зокрема: семінар – практикум, педагогічні читання, лекторій, майстерні, педагогічні бази знань.

Протягом року поповнювався банк педагогічної інформації „Технології продуктивного навчання” постійно поповнювався інформацією щодо освітніх проектів, інноваційних технологій, тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях ТО.

Викладачі – члени творчих груп, інноваційних центрів вирішували проблеми педагогічної практики.

З цією метою здійснили: добірку матеріалів, підготували та подали на затвердження навчальні програми для учнів ліцею, удосконалили навчальний зміст посібників для учнів, створили збірники з кодованими відповідями, підготували лекції, доповіді, творчі звіти, склали методичні рекомендації, продовжили роботу над авторськими програмами, підготували матеріали для методичних збірників, опублікували статті, оформили буклети, випустили методичні рекомендації, провели обмін набутим досвідом.

Також протягом року проводилась індивідуальна практична діяльність педагогічних працівників за такими напрямками: здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної, інноваційної та раціоналізаторської діяльності; проектування, прогнозування, моделювання; конструювання освітнього процесу; діагностика, експертиза й моніторинг педагогічної праці.

Продовжена система форм індивідуальної методичної роботи, зокрема: поновлення інформаційної бази документацією стосовно індивідуальних тем викладачів; оформлені індивідуальні карти підвищення кваліфікації та самоосвіти; по підвищенню рівня науково-методичної майстерності через предметні методичні об’єднання та наставництво.

Для створення атмосфери педагогічного партнерства, найсприятливіших умов для творчого самовираження і самореалізації педагогів та формування яскравої особистості педагога-фахівця у 2014-2015 н.р. в ліцеї працювала лабораторія „Творчий вчитель”, яка протягом року проводила корекційну роботу з удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників.

Згідно плану науково-методичного центру ліцею були проведені відкриті уроки, уроки-конкурси, уроки-семінари, мультимедійні уроки, на яких слухачі „Школи молодого вчителя” та викладачі ліцею мали змогу ознайомитися та розкрити для себе технологію проведення різноманітних типів і видів уроків.

У процесі проведення педагогічних занять викладачі мали змогу поділитися своїми власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів-новаторів.

Усі документи: доповіді, матеріали, статті з цих педагогічних конференцій подані до інформаційно-методичного центру ліцею.

 

1.3. Аналіз виконання навчальних програм

 

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом 2014-2015 н.р. проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв'язного мовлення, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань. Протягом навчального року ліцей був повністю укомплектований педагогічними кадрами.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.

Державні програми у відповідності до навчальних планів з предметів виконали всі викладачі повністю як за кількістю годин, так і змістовно. Заміни пропущених через хворобу викладачів уроків проводилися кваліфікованими викладачами шляхом об’єднання груп у класи.

На підставі вивчення записів класних журналів 9-11-х класів отримані дані щодо системи контролю за знаннями учнів.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття.

1.4. Аналіз навчально-виховної роботи

1.4.1.Аналіз навчальної роботи

Станом на 29 травня 2015 р. в ліцеї навчалося 352 учнів, всі атестовані.

Отримали:

- атестатів звичайного зразка — 129;

- золоті медалі — 20;

- срібні медалі - 8.

Усі учні 9 класів отримали Свідоцтво про базову загальну середню освіту, учні 10-х класів переведені до наступного 11 класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

На кінець року збільшився відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівні порівняно з І семестром . За результатами Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови випускники ліцею показали 77% якості навчання.

90% випускників 11-х класів вступають до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на різні факультети.

У 2015 році навчальний заклад став абсолютним переможцем Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН серед 9-11-х класів Шевченківського району м.   Києва.

Випускники цього року стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: Конецул Олександра (ІІ місце, секція лісознавство); Шепетько-Домбровський Павло (ІІІ місце, секція лісознавства).

5 учнів Ліцею стали переможцями Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа – людина – виробництво - екологія», Всеукраїнського конкурсу Intel - Еко – Україна 2015 – національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF .

У цьому році за вагомий внесок у розвиток медичної освіти та охорони здоров’я України ліцей нагороджено Відзнакою Українського медичного клубу.

Ліцеїсти стали переможцями Міського галузевого фестивалю мистецтв серед медиків столиці, який проводила Рада Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, VІІ І Всеукраїнського фестивалю – конкурсу мистецтв студентів-медиків та працівників лікувальних установ України «Ліра Гіппократа - 201 4 » (лауреати конкурсу –танцювальний колектив «Лідер-данс»).

Традиційно у 2015 році відбулася Всеукраїнська олімпіада з базових дисциплін для вступників до Ліцею. Переможцями стали понад 60 учнів 8-9-х з ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл міста Києва та 5 областей України.

З нагоди Д ня народження Великого Кобзаря відбулася спільна церемонія покладання квітів до пам’ятника ліцеїстами, студентами НМУ імені О.О. Богомольця та іноземними студентами КНУ імені Тараса Шевченка; були проведені наукові читання.

З ініціативи ліцеїстів, студентів та викладачів на території НМУ імені О.О. Богомольця було проведено мітинг біля липов ої але ї та меморіальн ої стел и з нагоди першої річниці Героїв Небесної Сотні.

 

1.4.2. Аналіз виховної роботи

Працюючи за основними напрямками виховного процесу, заклад протягом 201 4 -201 5 н.р. виконував такі завдання:

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,
 • пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Враховуючи те, що ліцей працює над проблемою професійної орієнтації учнівської молоді на медичні спеціальності та особистісно-зорієнтований навчальний процес, гармонійний розвиток творчої особистості, виділяються декілька напрямків виховної роботи:

 • патріотичне виховання;
 • формування засад здорового способу життя та виховання деонтологічної культури учнів;
 • морально-правове виховання;
 • творчий розвиток особистості учня, індивідуальна робота з учнями за інтересами;
 • професійна орієнтація на медичні спеціальності;
 • художньо-естетичне виховання.

Працюючи за напрямком патріотичного виховання в ліцеї забезпечувалося виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, ліцейної символіки: цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки, продовжувала працювати Рада по військово-патріотичному вихованню в ліцеї.

29 вересня 2014 н.р. було проведено заходи, присвячені відзначенню річниці подій у Бабиному Яру: перегляд хроніки «Київ в роки окупації. Бабин Яр.»; диспут для учнів 11класів «Від антисемізму до нацизму».

У ліцеї проводилися заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, відзначалися День Соборності України, День вшанування рідної мови: “І там, де звучить рідна мова, живе український народ ”.

З нагоди Дня захисника України та релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувся благодійний концерт Національного президентського оркестру.

Були сплановані та проведені заходи щодо відзначення 73-річниці партизанського руху в Україні: вивчення подій і фактів Руху Опору на території України, екскурсія до Парку партизанської слави, бесіда «Роль партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни» (9 класи), лекція «Еволюція радянського партизанського руху 1941-1944 рр.» (10-11 класи).

У лютому 2015 року в ліцеї відбувся літературний вечір «Поети про Другу світову війну», присвячений 70-річниці вигнання нацистських окупантів з України.

21 листопада – День гідності та свободи. Ліцеїсти взяли участь у мітингу-реквіємі, покладанні квітів до меморіальної стели в пам'ять Героїв Небесної Сотні на липовій алеї НМУ імені О.О. Богомольця.

В ліцеї відбулася акція «Запали свічку пам’яті», присвячена 81 річниці Голодомору.

22 січня з нагоди Дня соборності у навчальному закладі пройшли тематичні уроки на тему: «Єдина і неподільна Україна», учні поклали квіти до пам’ятника М. Грушевського.

27 січня в ліцеї були проведені виховні бесіди з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

15 лютого 2015 року учні ліцею взяли участь в акції «Єдине серце», відбулася символічна хода з 200-метровими прапорами України та Литви на підтримку євроінтеграції.

20 лютого 2015 року на честь вшанування подвигу учасників Революції гідності учні ліцею взяли участь у мітингу, присвяченому Дню Героям Небесної Сотні.

3 квітня 2015 року учні взяли участь у відкритті меморіальної дошки, присвяченої студенту НМУ імені О.О. Богомольця Володимиру Юричку, що героїчно загинув в зоні АТО.

В рамках Дня пам’яті та примирення ліцеїсти відвідали виставку в Українському фонді культури «Медицина на фронті і в тилу». Також учні виготували квітки маку – символу пам’яті в Україні та подарували їх ветеранам на мітингу в НМУ імені О.О. Богомольця з нагоди 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі та 70-річниці завершення Другої світової війни.

Учні ліцею відвідали Меморіальний комплекс «Крути», переглянули фільм С.М. Марченка «Лист без конверта», присвячений подіям героїчної загибелі юнаків у бою під Крутами. Протягом року відбувалося вивчення та дослідження історії рідного краю: екскурсії та подорожі (м. Вінниця, м. Чернігів, м. Львів, м. Радомишль, м. Борзна, екскурсії по Києву);зустрічі з відомими людьми. З метою формування національної свідомості і людської гідності були проведені екскурсії до музею М. Грушевського, до Національного музею історії України.

У цьому році були проведені заходи щодо відзначення 73 річниці початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Другої світової війни: виховні години на тему: «Остарбайтерство як складова частина нацистського «нового порядку» в окупованій Україні в роки Другої світової війни»; уроки-семінари на тему: «Питання долі остарбайтерів в сучасних німецько-українських відносинах».

На відзначення 29 річниці Чорнобильської катастрофи в ліцеї були проведені зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії, перегляд документального фільму «Чорнобиль. 3828.»

Протягом навчального року в ліцеї проводилася благодійна акція «Не будь байдужим! Допоможи Сходу!», в рамках якої проводилися благодійні ярмарки, а 4 березня відбувся благодійний концерт «Таланти твої, ліцею». Під час цих благодійних заходів проводився збір грошей та закупка ліків для Київського клінічного військового госпіталю. Парламент ліцею та волонтери відвідували поранених воїнів із зони АТО, передавали їм необхідні продукти та закупляли ліки.

21 травня в ліцеї відбувся Всеукраїнський День вишиванки.

За напрямком формування здорового способу життя пройшли цікаві зустрічі, бесіди, перегляди кінофільмів, були охоплені учні 9-11 класів.

У ліцеї були сплановані і проведені заходи: обговорення цього питання на нараді при директорі, серед ліцеїстів проведені бесіди «Профілактика алкоголізму, паління та наркоманії» з показом відеофільмів ; лекція на тему: «Профілактика шкідливих звичок та СНІДу» (з показом відеофільмів). 1 грудня 2014 року відбувся перегляд інтерактивної вистави «Осінь» на тему: «Наркотики. СНІД. Щеплення від безумства».

У навчальному закладі були проведені виховні години на тему «Скажемо тютюнопалінню - Ні», тренінг комплексної програми формування навичок здорового способу життя «Як стати вільним і улюбленим за методикою Коструб О.П.», проведені зустрічі із спеціалістами «Життя без гачка».

Ліцеїсти взяли участь в акції «Турбуйся про них» у рамках Всеукраїнського дня боротьби з захворюваннями на рак молочної залози.

З метою пропаганди здорового способу життя у ліцеї був проведений олімпійський урок, на який завітала бронзовий призер Олімпійських ігор Олена Яценко.

У лютому місяці згідно графіка Були проведені лекції окремо для дівчаток та хлопчиків «Статеві відносини. Планування сімї. Інтимна гігієна».

Вихованню деонтологічної культури учнів сприяла робота факультативу «Основи ділової етики та деонтології», на якому особлива увага приділялася формуванню таких важливих категорій, як обов’язок, совість, милосердя лікаря, висвітлювалися психологічні аспекти медичної діяльності і взаємовідносин лікаря і хворого.

Керівником гуртка «Основи психогігієни та психопрофілактики» А. Демиденком були проведені цикл лекцій про інтернетзалежність.

У ліцеї були проведені Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини.

З 2014 року в ліцеї практикуються навчальні заняття «Перша невідкладна долікарська допомога», які проводить для учнів переможець Всеукраїнського конкурсу бригад екстреної медичної допомоги Стрельникова Марія.

Учень 10 класу Єпішкін Євгеній у цьому році взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і молодь», що проходила в місті Мінськ (Білорусь).

На честь Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня відбувся семінар « Warning Food » у рамках міжнародної науково-практичної конференції «Безпека харчових продуктів».

3 червня учні ліцею взяли участь в акції «Безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ/СНІД/ГЕПАТИТ» за підтримки Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні та фармакологічної компанії Janssen .

За напрямком правової та громадянської освіти в ліцеї було забезпечено вивчення й роз’яснення учням: основних положень Конституції України, Декларації про суверенітет України, Конвенції про права дитини; проведено декаду правових знань, класні години на правову тематику, диспут „Сенс життя і моє місце в ньому”. Здійснювалася відповідна робота з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх (форум “Права” (згідно з декларацією захисту прав дитинства)). Проведено акцію „Ми проти насильства”. Постійно здійснювалася робота по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

З нагоди 23-річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини у ліцеї були сплановані та проведені такі заходи: тематичні виховні години у 9 та 10-х класах на тему: «Права людини за Конституцією України», тематичні виховні години у 11-х класах на тему: «Право на освіту та отримання професії», День прав людини «Міжнародні стандарти прав людини та стан їх реалізації в Україні»”.

У грудні в ліцеї проводився Всеукраїнський тиждень права, під час якого здійснювалася інформаційно-просвітницька робота щодо питань правової освіти населення. Були проведені тематичні виховні години: «Захисти свої права» (для 9 класів), «Права людини в історії українського народу» (для учнів 10-11 класів); відбулися зустрічі з представниками юридичних та громадських організацій.

На відзначення 23 річниці незалежності України в ліцеї проводилися: інформаційно-освітня робота з вивчення і популяризації національної історії та культурної спадщини, книжково-ілюстративна виставка «Незалежна Україна: 23 рік державності», екскурсійні подорожі по містам України з метою вивчення історичного минулого України, виставка дитячого малюнка «Я – людина. Ми - родина. Дім наш - Україна», спортивні змагання «Лицарі України».

Утвердження гендерної грамотності.

У грудні 2014 р. в Українському медичному ліцеї був проведений Урок гендерної грамотності на тему: «Гендерна рівність – правовий принцип».

Під час цього уроку учні ознайомилися з проектом Закону України «Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації». Також психолог ліцею Гапонова Г.К. провела анкетування учнів та викладачів «Гендерна справедливість та гендерна рівність». Бібліотекар ліцею А.В. Головко підготував книжкову виставку «Гендерна абетка».

Профілактика правопорушень та злочинності серед дітей.

Представниками учнівського самоврядування та адміністрацією ліцею постійно проводився контроль за відвідуванням учнями уроків в ліцеї та на кафедрах НМУ. Було проведено тематичні виховні години в 9-11 класах: „Молодіжне середовище та його проблеми”, „Про кримінальну відповідальність неповнолітніх” (протягом року).

Відбулася зустріч з юристом УАЗТ Недогреєвою А.І., консультантом ВР Усенко М.І., кандидатом юридичних наук Бурлай Є.В.

У ліцеї відбуваються засідання координаційної ради по профілактиці правопорушень. Був проведений Тиждень правових знань, під час якого проводилася в бібліотеці ліцею виставка „Вивчаємо свої права та обов ’ язки”, учні випустили ліцейні вісники на тему: „Гляди не забудь - людиною будь”, проводилися бесіди в 9-10-х класах – „Декларація прав людини та Конвенція ООН про права дитини”, в 11-х класах - „Як ви розумієте та співвідносите поняття „свобода”і „відповідальність?” У підсумок Тижня відбувся правовий брейн-ринг „Закон обов’язковий для всіх”.

Профілактика поширення ксенофобських та расистських проявів.

У ліцеї систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота по профілактиці поширення расистських проявів. Це бесіди з учнями, які проживають у гуртожитках Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; лекції для учнів 9-11 класів: «Конфліктна ситуація: народження істини, а не загострення стосунків» (про непримиренне ставлення до антигуманних ідеологічних доктрин, що пропонують класову, групову, національну, расову ненависть, поширюють ідеологію фашизму).

Вчинення злочинів відносно дітей. Проводиться інформаційно-просвітницька робота з ліцеїстами щодо попередження насильства та вчинення злочинів відносно неповнолітніх.

Інформаційно-просвітницька робота щодо попередження злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Проводилися лекції для учнів 9-11 класів про вчинення злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх та розповсюдження дитячої порнографії.

Учні 9 класів відвідали лекцію «Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх».

Також відбулося ознайомлення учнів та викладачів ліцею з Законом України „Про охорону дитинства” стаття 10 „Право на захист від усіх форм насильства”

Здійснювалася інформаційно-просвітницька та роз”яснювальна робота з метою підвищення рівня правової культури учнів (бесіда на батьківських зборах: на тему: ”Відповідальність і вік”; зустріч з лікарем Моцак О.М. на тему: „Різні захворювання як наслідок жорстокого поводження”; бесіда з техніки безпеки життєдіяльності на тему: „Що ти можеш зробити, щоб знизити ризик стати жертвою насильства?”; проведення тестування для учнів на тему: „Конфлікт. Агресія”.

Жорстоке поводження підлітків один до одного.

У ліцеї проводиться робота по профілактиці випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження між дітьми . Організува но правовий всеобуч з учнями та забезпеч ується системне вивчення та дотримання ліцеїстами Правил для учнів та Статуту ліцею.

Профілактика застосування фізичної сили до своїх вихованців педагогічними працівниками.

На педагогічних радах, нарадах при директорі розглядалися стан роботи по дотриманню педагогічними працівниками вимог Законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

Профілактика суїцидальних проявів серед підлітків. Було проведено тематичні виховні години в 9-11 класах: „Жити за законами людського спілкування”, „Девіантна поведінка. Кризовий стан. Агресія” (протягом року).

Протидія торгівлі людьми.

Проводиться робота шляхом поширення інформації з метою підвищення поінформованості учнів, батьків по підвищенню ефективності протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми. Були проведені конкурси плакатів на цю тему.

Попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх.

У ліцеї немає дітей схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання алкоголю, наркотичних речовин та неблагополучних сімей.

Заходи, спрямовані на запобігання формування залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернетзалежності.

Керівником гуртка «Основи психогігієни та психопрофілактики» А. Демиденком були проведені цикл лекцій про інтернетзалежність.

У ліцеї проводиться п опуляризація змістовного дозвілля, здорового способу життя серед дітей і молоді, які відвідують комп’ютерні клуби та заклади, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет. Запровад жено співпрацю з громадськими, релігійними організаціями, підприємствами різних форм власності, волонтерами щодо спільного проведення профілактичної роботи з з усіма бажаючими дітьми у вигляді організації для дітей спортивних естафет, ігор, висвітлюючи через них проблематичні теми молоді.

Провод яться масові акції, заходи проти куріння, зловживання спиртних напоїв та наркотичних засобів .

Інформація про дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.

У ліцеї немає дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.

За напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами було організовано роботу факультативів, гуртків, секцій, працювало Наукове товариство ліцеїстів імені А.П. Ромоданова (окремий звіт по роботі НТЛ).

Учні Ліцею у цьому році стали переможцями Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа – людина – виробництво - екологія», Всеукраїнського конкурсу Intel - Еко – Україна 2015 – національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF , Всеукраїнського фестивалю науки – 2015.

10 листопада 2015 року в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України з нагоди Дня матері учні ліцею висадили клумбу із квітів, яким присвоєні жіночі імена.

У грудні 2014 року учні ліцею відвідали Театр на Подолі та переглянули комедію А. Крима «Звідки беруться діти».

25.12.2014 у « Beton Club » відбулася Новорічна дискотека для учнів ліцею.

У лютому 2015 року усі учні ліцею відвідали Музей шістдесятництва.

Учні 11-х класів організували і провели свято Хелловін, 14 лютого в ліцеї пройшов вечір поезії, присвячений Дню Святого Валентина.

Учні ліцею взяли участь у міському конкурсі читців сонетів Вільяма Шекспіра «У вірші правда – над усе для мене», який проходив у Гуманітарному інституті Київського університету імені Б.Грінченка.

 

Працюючи за напрямком профорієнтаційної роботи на медичні спеціальності, виховний процес був спрямований на розвиток самопізнання учнів, формування у них адекватної самооцінки. Працювали факультативи „Основи ділової етики та деонтології”, „Історія медицини”. Працювала постійно діюча школа-семінар „Проблеми біоетики та фізики живого”

З метою ознайомлення ліцеїстів з різними галузями розвитку медицини проводилися щомісячні лекторії фахівців-медиків, а також були організовані екскурсії в клініки: Київську міську онкологічну лікарню, патанатомічне відділення 18 клінічної лікарні, Центр Київської міського центру серця, Центр дитячої кардіохірургії, Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України, Інститут онкології НАМН України, Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова, Інститут ендокринології та обміну речовин НАМН України, ліцеїсти спостерігали за операціями визначних лікарів, професорів. Учні здійснили екскурсії до Національного музею медицини, Міський медичний центр проблем слуху та мовлення «Сувол», на кафедру терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця; офтальмологічне відділення Центральної поліклініки МВС України, Музею-аптеки, садиби М.І. Пирогова (м. Вінниця). Учні брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної медицини” та Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Міжнародному Дню здоров’я.

Ліцеїсти були учасниками Одинадцятих читань пам’яті Є.Г. Гончарука (колишнього ректора НМУ імені О.О.Богомольця).

У квітні 2015 року відбувся Другий міжнародний семінар-тренінг з традиційної китайської медицини в рамках Угоди про співпрацю між НМу імені О.О. Богомольця та Університетом традиційної китайської медицин Провінції Ганусу (КНР).

 

За напрямком художньо-естетичного виховання була о рганіз ована робот а факультативів, гуртків художньо-естетичного спрямування (Київський вальс, літературна студія імені Пантелеймона Куліша та гурток „Кулішеве коло”), були проведені лекції, бесіди , конкурси на естетичну тематику ; конкурси-виставки дитячих малюнків (до загальноліцейних свят) .

10 квітня учні ліцею взяли участь у Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 85-річчю від дня народження відомого українського письменника Юрія Мушкетика. Конференція відбулася в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

27 листопада 2014 року учні ліцею взяли участь у Міжнародній конференції «Традиції М.Коцюбинського в українській літературі ХХ та ХХІ століття», яка проходила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

7 березня біля пам’ятника Великому Кобзарю в парку Шевченка відбулася спільна церемонія покладання квітів учнями Українського медичного ліцею, студентами НМУ імені О.О. Богомольця та студентами КНУ імені Т. Шевченка. Урочисту ходу до пам’ятника очолила ректор НМУ професор К.М. Амосова.

Біля підніжжя пам’ятника прозвучали шевченківські поезії, слова яких не втратили своєї актуальності й сьогодні.

Учні відвідали Літературно-меморіальний музей-квартиру П.Г. Тичини, Національний художній музей, Музей мистецтв імені Варвари та Богдана Ханенків, Національний музей Т.Г. Шевченка.

16 травня учні ліцею стали учасниками Першого благодійного балу НМУ імені О.О. Богомольця, що проходив в КМДА. Кошти, які були зібрані під час цієї акції, були перераховані на рахунок Госпіталю учасників ВВв.

Здійснювалася видавнича діяльність учнів, зокрема: видання рукописних журналів; створення поетичних альманахів; виготовлення альбомів мистецтва (живопису та графіки), шкільних стіннівок, предметних газет та листівок; літопис ліцейного життя; продовжено випуск вісників ліцейного прес-центру; працював форум на ВЕБ-сайті ліцею

Учні ліцею відвідали Театр на Подолі, Український Малий драматичний театр, Національний театр імені І.Франка.

Одним із завдань виховання в цьому навчальному році педагогічний колектив поставив як основне це забезпечення умов для самоареалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. Колектив викладачів злагоджено працював згідно свого виховного плану та координаційного плану роботи ліцею.

Над реалізацією проблеми ліцею з питань виховання сумлінно працювали всі педагоги.

Згідно плану виховної роботи були проведені предметні декади та тижні, зокрема тижні математики , біології, української мови та літератури, історії та географії, тиждень валеології з зустрічами, лекціями та виставами, проведено конкурси читців, вистави творів українських письменників, відкриті класні години, проведена зустріч з волонтерами НМУ імені О.О.Богомольця на тему: „Дошлюбні відносини”, зустрічі з лікарями, спеціалістами соціальних служб.

29 травня відбувся молебень у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Архімандрит Лаврентій благословив кожного випускника ліцею, побажав усім, хто в майбутньому мріє про професію лікаря, стати володарями не тільки ґрунтовних знань, а й високих людських якостей. У подарунок усі одинадцятикласники отримали на згадку освячені іконки Святого Луки – колишнього випускника Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Батьки учнів ліцею подарували Храму ікону Святителя Луки.

 

1.5. Аналіз управлінської діяльності адміністрації ліцею

 

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

• адаптація учнів 9 та 10 класів до навчання в ліцеї;

• отримання інформації для педагогічного аналізу;

• надання методичної, практичної допомоги учителям;

• створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

• удосконалення НВП, реалізація методичної, виховної проблем.

Протягом 2014-2015 навчального року здійснювався внутрішньоліцейний контроль, зокрема за роботою педагогічних кадрів, за якістю навчально-виховного процесу, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з хімії, спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, української мови та літератури, англійської мови.

Згідно з річним планом ліцею здійснювався контроль за якістю виховної роботи, веденням шкільної документації, охороною праці, життя і здоров’я. Усі матеріали внутрішньоліцейного контролю узагальнено в довідках і наказах по ліцею.

 

1.6. Аналіз виконання річного плану роботи ліцею

 

Аналіз результатів роботи ліцею за 2014-2015 навчальний рік свідч ить про виконання в цілому річного плану роботи.

За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 8 педагогічних рад з актуальних проблем педагогіки; 10 нарад при директорі, де було розглянуто близько 67 питань з роботи ліцею; відповідно до положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію вчителів; працювали Методична рада та Рада ліцею; організовано проведено заходи щодо початку та закінчення навчального року; якісно проводились засідання ТО циклів предметів; успішно проведені традиційні загальноліцейні свята. Результативно проведена робота з профілактики правопорушень та попередження травматизму серед учнів тощо.

 

1.7. Завдання на новий 2014-2015 навчальний рік

 

У роботі з учнями

- створити позитивні психолого-педагогічні умови для оптимізації творчих можливостей кожної дитини;

- сприяти свідомому професійному самовизначенню старшокласників на медичні спеціальності;

- реалізовувати основні положення особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- здійснювати ретельну індивідуальну підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН.

У роботі з батьками

- пошук наступності у вихованні дитини, пошук родинних талантів, обмін досвідом сімейного виховання;

- допомога батьківської громади у здійсненні профорієнтаційної роботи на медичні спеціальності.

У роботі ТО

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх предметів;

- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителі і учня, самореалізації творчої особистості;

- розробка та впровадження нових педагогічних технологій, підручників, навчальних посібників;

- врахування викладачами-предметниками, кураторами принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів.

У роботі профспілкового комітету

стимулювання педагогічної творчості;

- матеріальне заохочення вчителів, які ефективно працюють з обдарованими дітьми.

У роботі адміністрації

- наближення навчально-виховного процесу до європейських стандартів;

- управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

- стимулювання новаторства та підтримка ініціативи педагогічних працівників;

- розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;

- реалізація системи внутрішньоліцейного контролю на основі управлінських рішень;

- забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів, працівників ліцею;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників ліцею.

У виховній роботі

- підвищення рівня участі учнів у виховних заходах ліцею, району та міста;

- розвиток у дітей духовності, патріотизму, виховання його на українських традиціях;

- активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, ліцейного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до держаних символів України, національної ідеї;

- робота з профілактики дитячої злочинності, безпритульності та правопорушень;

- створення системи морально-ціннісних орієнтацій у процесі професійного спрямування старшокласників на медичні спеціальності;

- створення комплексу інтелектуальних, творчих і мотиваційних факторів у розвитку деонтологічної культури майбутнього лікаря.

 

ІІ. Забезпечення необх ідних умов функціонування і розвитку закладу

 

(Виконання ст. 53 Конституції України, Законів України “Про загальну середню освіту”, “Про освіту”, “Про мови”. )

 

 

Завдання та зміст діяльності

Термін виконання

Контроль інформаційного забезпечення

Відпові-дальний

1

Здійснити набір учнів у 9 та 10-ті класи

До 27.06.2015р.

Наказ ректора НМУ

Прийом. комісія НМУ

2

Здійснити комплектацію ліцею педагогічними кадрами. Скласти тарифікацію викладачів на 2015-2016 н.р., погодити педагогічне навантаження з профкомом ліцею

До 28.08.2015р.

Комплектація,

тарифікація

Цехмістер Я.В.

Іваненко Р.В.

3

Визначити відповідно до нормативних документів посадові обов ’ язки суб ’ єктів управління, працівників ліцею.

серпень

наказ

Цехмістер Я.В.

 

4

Здійснити облік дітей, які зараховані та навчаються в ліцеї. Скласти мережу класів. ( додаток 1 )

Кінець

серпня

Уточнити списки

Іваненко Р.В.

5

Здійснити облік охоплення навчанням випускників 11-х класів

Проаналізувати виконання плану випуску учнів, розподіл їх за факультетами

До 28.08.15

 

До 28.08.15

Звіт

 

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

6

Передбачити заходи щодо виконання Закону України “Про загальну середню освіту”:

 • збереження контингенту ліцеїстів;
 • запобігання відсіву учнів;
 • створення сприятливих умов для відвідування учнями ліцею.

До 1.09.15

План виховної роботи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

7

Здійснити облік учнів у алфавітній книзі та зробити відповідні записи в книзі руху учнів

1-5.09.15

Облік

ЗДНВР

Іваненко Р.В

Секретар Репало О.О.

8

Оформити особові справи учнів

1-й тиждень вересня

Особові справи

Куратори

класів

9

Здійснити інвентаризацію фонду шкільних підручників, проаналізувати збереження фонду та забезпечення ними учнів

Вересень-жовтень

Ведення відповідної документації

бібліотекар

 

10

Призначити громадського інспектора з охорони прав дитинства, провести рейд-огляд. Створити базу даних дітей пільгових категорій. Надати допомогу учням із малозабезпечених сімей (на виконання Програми „Діти України”)

29.08 – 1.10

2015 р.

 

За можливістю

Наказ.

Списки.

 

Опікунська рада

Цехмістер Я.В.

ЗДВР

Жеребко Т.О.

11

Здійснити поглиблений аналіз стану здоров ’ я учнів

Вересень-жовтень

Медичний огляд

Конта Г.М.

12

За результатами медичного огляду створити спеціальні групи для занять фізкультурою

До 30.09.15р.

Наказ

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

13

Здійснити атестацію навчальних кабінетів.

Вересень

Атестація

Комісія ПК

14

Періодично здійснювати рейди всеобучу, аналізувати відвідування учнями навчальних занять (Буква „Н” у класному журналі). Дотримання учнями режиму роботи ліцею та виконання правил внутрішнього розпорядку.

Двічі на рік

Наказ

Аналіз

ЗДВР

Жеребко Т.О.

Засідання Парламенту ліцею.

Батьківські збори

15

Проаналізувати стан індивідуальної роботи з учнями щодо попередження правопорушень. У плані роботи психолога передбачити заходи щодо попередження правопорушень та бездоглядності серед учнів.

 

 

За планом ВР з 01.09.2015 р.

 

 

Аналіз

 

План

Періодичний звіт

ЗДВР

Жеребко Т.О.

 

Гапонова Г.К.

16

Затвердити, погодити:

 • нормативні документи роботи ліцею на 2015-2016 н.р.;
 • календарне та тематичне планування за предметами;
 • плани роботи факультативів, гуртків;
 • плани виховної роботи кураторів;
 • план роботи бібліотеки, психолога;
 • графіки чергування по ліцею учнів та викладачів.

Вересень

Нормативні документи

Цехмістер Я.В.

Іваненко Р.В.

Жеребко Т.О.

17

Оформити класні журнали, журнали факультативних занять, гуртків.

До 13.09.15

 

Куратори, викладачі

18

Скласти та затвердити розклад уроків, статистичні звіти, розклад занять факультативів, гуртків, графіки тематичного оцінювання контрольних, лабораторних та практичних робіт.

До 08.09.15

 

Цехмістер Я.В.

Іваненко Р.В.

19

Забезпечити учнів підручниками, викладачів – навчальними програмами.

До 08.09.15

 

Ціцельська В.В.

куратори

20

Провести:

 • серпневу педагогічну раду;
 • інструктивну нараду з питань єдиного орфографічного режиму, ведення шкільної документації, організованого початку навчального року.

29.08.15

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

21

Розробити організаційні заходи щодо підготовки та проведення ЗНО у 2016 році

жовтень –грудень 2015р.

Заходи, наказ

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

22

Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року та проведення ДПА

квітень

Наказ

Директор ліцею Цехмістер Я.В.

23

Проаналізувати підсумки успішності учнів за І, ІІ семестр, рік.

Визначити систему заходів щодо запобігання причинам, які викликають появу невстигаючих учнів: скоординувати роботу вчителів на підтримку талантів серед здібних учнів

грудень, травень

Довідка

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

24

Робота Ради ліцею­ ­ ( додаток 2 )

Протягом року

План роботи, протоколи

Іваненко Р.В.

25

Провести аналіз за підсумками 2015-2016 навчального року

червень 2016

Зведений облік успішності

Іваненко Р.В.

26

Вивчити об’єктивність атестації учнів за навчальний рік

червень 2016

Акт

Іваненко Р.В.

27

Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік

червень 2016

Звіт

Іваненко Р.В.

28

Створити робочу групу для складання річного плану роботи ліцею на 2016-2017 н.р.

червень 2016

Наказ

Цехмістер Я.В.

 

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

 

Завдання та зміст роботи

Термін виконання

Форми проведення заходів

Відпові-дальний

1

Скласти робочі плани з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів затверджених МОН України. ­ ( Виконання статті 15 Закону України “Про загальну середню освіту ” )

До 1 вересня

 

Цехмістер Я.В.

2

Затвердити структуру навчального року та тривалість навчального тижня у поточному навчальному році. ( Виконання статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту ” )

До 1 вересня

 

Цехмістер Я.В.

3

Спрямовувати роботу колективу над реалізацією

 • “Національної доктрини розвитку освіти”
 • Закону України „Про загальну середню освіту”
 • Закону про мову;
 • “Концепції розвитку загальної середньої освіти”
 • Державної національної програми “Освіта”
 • Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді.

 

 

За графіком

 

 

 

На уроці

 

За планом

За планом

 

 

Класні години

 

 

Урок укр. мови

 

Класні години

 

 

Куратори

 

 

Викладачі-предметн.

Куратори

 

3

 

Здійснити планування роботи всіх ланок навчально-виховного процесу

До 08.09.15р.

Узгодження планів

Іваненко Р.В.

Жеребко Т.О.

4

Проаналізувати рівень готовності учнів до навчання в 9 та 10-х класах :

До 30.09.15р.

Аналіз

Іваненко Р.В.

Куратори

 

- провести контрольні зрізи знань, визначити стартовий рівень загальнонавчальної підготовки учнів 9 та 10-х класів;

- спроектувати корекційну роботу з дітьми, спрямовану на ліквідацію переважних причин невисокої успішності учнів;

- здійснити моніторинг знань за І семестр;

- щосеместру здійснювати системний аналіз продуктивності НВП з різних навчальних дисциплін – моніторинг якості освіти (шляхом оптимізації НВП, підвищення пізнавальної активності учнів).

 

Вересень

 

 

Вересень-жовтень

 

 

 

До 22.12.15

Згідно з графіком КР

 

Зрізи знань

 

 

План корекційної роботи

 

Зрізи знань

Системний аналіз

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

 

Викладачі-предметники

Іваненко Р.В.

 

Завідуючі кафедр

5

Організувати на базі кафедр НМУ та ліцею консультації з профільних предметів для учнів.

За графіком

Консультант-пункти

Завідуючі кафедр

6

Здійснити анкетування учнів, які мають труднощі у навчанні; провести співбесіди з ними; допомогти учням скласти індивідуальні плани подолання перешкод у навчанні

Листопад

Анкети, індивідуальні плани

Психолог

Куратори

7

Проаналізувати рівень оволодіння учнями прийомами самостійної роботи, навичками самоконтролю, наявність творчих здібностей учнів

Листопад

Аналіз

Куратори

Психолог

8

1. З метою виховання високої художньо-естетичної культури продовжити роботу хореографічної студії

2. Продовжити роботу факультативу з історії розвитку культури українського народу та світової культури.

4. З метою здійснення професійної орієнтації продовжити роботу факультативів „Історія медицини”, „Фізіологія”, «Медична психологія», «Медична географія», «Лікувальна справа», «Профорієнтація учнів на медичні спеціальності»

 

Забезпечити впровадження в навчально-виховний процес різних видів учнівської діяльності згідно з проектами державних освітніх стандартів; забезпечити застосування інтегративної діяльності учнів у освітньому процесі.

 

 

За розкладом

 

За розкладом

 

За розкладом

 

 

На уроках

 

 

 

 

 

 

Факультатив

 

Факультатив

 

Факультатив

 

 

Факультатив

 

 

 

 

 

Пізнавальна діяльність

 

 

 

 

 

 

Викладачі ліцею

 

 

9

Передбачити перспективи за графіком підвищення якості освіти через інтенсифікацію навчально-виховного процесу й створення умов оптимального педагогічного середовища для кожної конкретної особистості.

З цією метою досягти цілковитої індивідуалізації навчання, забезпечити здійснення особистісно-зорієнтованої системи освіти, досягти граничної технологізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Забезпечити застосування ефективних освітніх технологій розвивального типу:

– комп’ютерні технології;

– крупноблочної системи навчання;

– логіко-алгоритмічної ТН;

– модульної ТН;

– особистісно-зорієнтованої ТН.

Зорієнтувати педагогів ліцею на використання:

 • технологій проблемного формування розумової діяльності на базі орієнтованої основи діяльності;
 • технологій продуктивного навчання:

програмованого, проектного, рефлексивного; управління НПД учнів;

 • технологій комунікативного спілкування на діалогічній основі;
 • технологій системного подання навчального змісту

За графіком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках

 

 

На уроках

На уроках

На уроках

На уроках

На уроках

 

 

 

План

План

 

План

 

План

 

 

Аналіз під час здійснення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВП
НВП
НВП
НВП
НВП

Аналіз НВП

 

Виконання рішень ПР

 

Рішення МО

 

Рішення НД

Педагогічний колектив

10

Поширювати використання активних методів навчання: дослідницьких, частково-пошукових, групи логічних методів пізнання.

Організовуючи навчально-пошукову та дослідницьку діяльність, практикувати рольове та імітаційне моделювання, конструювання діалогових ситуацій, творчий обмін думками в процесі комунікативного спілкування

Організація НВП

Організація НВП

Викладачі ліцею

 

11

Продовжити творчу роботу ініціативної групи викладачів зі створення комплексної системи забезпечення навчально-виховного процесу:

 • робота науково-методичних об’єднань з навчальних дисциплін;
 • підготовка збірників тренувальних вправ, методичних посібників;
 • складання збірників, практичних завдань, математичних задач;
 • добірка додаткових посібників, дидактичних матеріалів та карток індивідуального призначення

Травень

 

Навчальний рік

За планом ТО

За планом ТО

За планом ТО

 

 

 

 

 

НМК методкабінету

 

Збірники

 

Збірники

 

Посібники

ТО викладачів

12

З метою розв’язання проблем адаптації учнів до освітніх вимог виконувати методичні рекомендації для кураторів:

“Уроки самоконтролю” – з формування самооцінки навчально-пізнавальної діяльності учнів;

“Навчання без проблем” – з ліквідації прогалин у знаннях учнів”;

“Джерела особистості” – з питань індивідуалізації й диференціації навчання.

„Майбутня професія” – з питань професійної орієнтації учнів.

„Україна – єдина країна” – з питань національно – патріотичного виховання.

За планом ТО

 

 

Січень

 

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

Рекомендації

 

 

 

Іваненко Р.В.

Голови ТО

 

13

Провести предметні олімпіади. Виявити переможців. Кандидатів делегувати для участі в районних та міських олімпіадах.

І тур

Жовтень

ІІ тур листопад

Участь в олімпіадах

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

14

Організувати проведення бібліотечних виставок:

 • «Україно, ти моя молитва…»
 • “Будь благословенна, українська ненько!"
 • “Визначні дати року”;
 • “Хочу, можу і треба при виборі професії”

 

 

 

Вересень

Травень

Жовтень

Лютий-

березень

 

Виставки

 

Бібліотекар ліцею

Ціцельська В.В.

15

Продовжити роботу наукового товариства ліцеїстів імені А.П. Ромоданова”

Навчальний рік

План роботи НТЛ

Жеребко Т.О.

16

Організувати навчання учнів у Київській Малій академії наук.

Навчальний рік

МАН

Жеребко Т.О.

17

Викладачам ліцею ознайомити учнів з:

 • вимогами до учнівських проектів;
 • критеріями оцінки проектів;
 • переліком відповідної документації та вимоги до оформлення

Вересень-жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад-грудень

Рекомендації

 

Вимоги

Критерії зразки документації

Наукові керівники

18

Провести звіт Наукового товариства ліцеїстів ім. А.П. Ромоданова: “Досягнення й перспективи учнів–членів МАН”

 

2-й тиждень січня

Звіт

Жеребко Т.О.

Голова НТЛ

19

Взяти участь у конкурсах:

 • української мови ім. П.Яцика
 • читців творів Т.Г. Шевченка;
 • «Ліра Гіппократа»

 

Повести конкурси-змагання:

 • “Козацькі забави”;
 • Міс ліцею
 • Лицар ліцею
 • “Зірки медичного ліцею”

 

За планом

 

Організація конкурсу

 

 

 

 

 

Жеребко Т.О.

20

Вести облік досягнень учнів.

За підсумками І, ІІ семестрів та навчального року оформляти табелі навчальних досягнень, де зазначено рівень оволодіння предметами базового стандарту, оцінки за додаткові курси, індивідуальні творчі досягнення.

Постійно

 

Періодично

Травень

Пропозиції

 

 

Пропозиції

Табель успішності

ЗДНВР Іваненко Р.В.

 

І V . Організація виховної роботи в ліцеї

 

1

Продовжити роботу над виховною проблемою ліцею: «Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення в умовах профільного навчання» (2 рік)

Протягом року

 

ЗДВР Жеребко Т.О.

2

Затвердити план виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік.(додаток 4)

До 28.08.15

План ВР

ЗДВР

Жеребко Т.О.

3

Розробити тематику єдиних виховних годин та експрес-інформацій.(додаток 5)

Вересень

Скласти тематику

ЗДВР

Жеребко Т.О.

4

Організувати виховну роботу в ліцеї за такими напрямками діяльності:

 • національно - патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • творчий розвиток особистості учня; індивідуальна робота з учнями за інтересами;
 • професійна орієнтація;
 • художньо-естетичне виховання;
 • формування засад здорового способу життя.

Протягом року

Календарний план

ЗДВР

Жеребко Т.О.

5

Провести вибори органів учнівського самоврядування у класних колективах

Вересень

 

Куратори

6

Організувати діяльність учнівського самоврядування – Парламенту ліцею

 

 

Вересень

 

 

План роботи

 

Жеребко Т.О.

Парламент ліцею

7

Організувати навчання учнівського активу (на засіданнях Парламенту ліцею).

Постійно

 

ЗДВР

Жеребко Т.О.

8

Залучити учнів до участі в різних виховних заходах. Розподілити серед учнів доручення.

Вересень

 

Куратори

Парламент ліцею

9

Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами, узгодити плани їхньої роботи.

За розкладом

 

ЗДВР

Жеребко Т.О.

10

Створити інформаційний банк даних про зайнятість учнів у позаурочний час

Вересень

Банк даних

Куратори

ЗДВР

Жеребко Т.О.

11

Залучити дітей із соціально незахищених категорій до участі в секціях, гуртках, клубах.

Вересень

 

Куратори

 

12

Аналізувати стан виховної роботи в ліцеї за напрямками на педагогічних радах та нарадах при директорі

Протягом року

Аналітичні

довідки

ЗДВР

Жеребко Т.О.

13

Заходи щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 рр.

Протягом року

заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

 

ЗАГАЛЬНОЛІЦЕЙНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

1

Посвята в студенти випускників ліцею

Серпень 2015

Свято

ЗДВР

Жеребко Т.О., куратори 9-10 класів

2

Свято – День знань

01.09.15

Свято

ЗДВР

Жеребко Т.О.

3

Традиційна поїздка до партнерів у м. Борзну Чернігівської обл.

вересень

екскурсія

ЗДВР

Жеребко Т.О.

4

Спортивно-масові заходи, присвячені «Дню працівника фізичної культури і спорту»

 

вересень

заходи

Викладачі фізичної культури

5

День працівників освіти

03.10.15

Свято

Парламент ліцею

6

Тематичні заходи, лекції, екскурсії для учнів ліцею з метою вшанування пам'яті героїв підпільно-партизанського руху часів Великої Вітчизняної війни в рамках відзначення 74-ї річниці партизанського руху в Україні.

22.09.15

Лекції, екскурсії, лекції

Жеребко Т.О.,

викладачі історії

7

Відзначення 72-ї річниці визволення м. Києва та 71-ї річниці звільнення України від нацистських загарбників:

- Урочисті Збори і святковий концерт для ветеранів другої світової війни;

- забезпечення супроводу ветеранів волонтерами групи "Милосердя" під час проведення заходу, приїзду та від'їзду;

- покладання квітів - до пам'ятника загиблим лікарям і студентам Київського медичного інституту; до могили член-кореспондента НАМН України В.Д.Братуся

 

Жовтень-листопад

Заходи

Жеребко Т.О.,

викладачі історії

8

Участь у міській інформаційно-оздоровчій акції "Здорове серце" до Всесвітнього дня здорового серця

 

26.09.15

акція

Жеребко Т.О.

 

9

Участь у заходах до Всеукраїнського дня бібліотек

30.09.15

Заходи

Ціцельська В.В.

10

Допомога Державному історико-меморіальному Лук'янівському заповіднику, Байковому, Святошинському та Братському цвинтарям в упорядкуванні могил видатних вчених, викладачів у галузі медицини

Протягом року

Заходи

Жеребко Т.О.

11

Заходи до дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку. Відвідування ветеранів другої світової війни Університету волонтерами групи "Милосердя".

01.10.15

Заходи

Жеребко Т.О.

12

Заходи до Міжнародного дня проти насилля.

29.09.- 03.10.15

Заходи

Жеребко Т.О.

13

До роковин трагедії в Бабиному Ярі – покладання квітів до пам’ятника "Пам'ятника радянським громадянам та військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської армії, розстріляним німецькими фашистами у Бабиному Яру" .

03.10.15

Заходи

Жеребко Т.О.

викладачі історії

14

Участь в заходах до Міжнародного Дня лікаря

01.10.15

Заходи

Жеребко Т.О.

15

Участь ліцеїстів у благодійному "Пробігу заради життя".

жовтень

пробіг

Викладачі фізичної культури

16

Участь у заходах до Дня української писемності та мови - дня вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця .

09.11.15

Заходи

Викладачі укр. мови та літератури

17

У рамках проведення Міжнародного дня боротьби з цукровим діабетом участь ліцеїстів в «Лікарні для ведмежат», розгорнутій Європейською медичною студентською асоціацією (ЕМSA) спільно з Всеукраїнським лікарським товариством.

14.11.15

Заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О.

18

Участь у заходах до річниці з дня народження видатного лікаря-хірурга, педагога, анатома, ініціатора створення медичного факультету Універстету Св. Володимира М.І. Пирогова (13.11.1810-23.11.1881).

13.11.15

Заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О.

19

Участь у заходах до Міжнародного Дня толерантності

16.11.15

Заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О.

20

До Міжнародного дня без куріння взяти участь в заходах університетського та міського рівня.

17.11.15

Заходи

Жеребко Т.О.

21

Заходи, присвячені Дню гідності та свободи

21.11.15

Заходи

Жеребко Т.О.

22

Заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. Стендова виставка, участь у загальнодержавній акції "Запали свічку".

22.11.15

Заходи

Жеребко Т.О.,

куратори,

Парламент ліцею

23

Відзначення Всеукраїнського Дня боротьби зі СНІДом.

01.12.15

Заходи

Жеребко Т.О.,

куратори,

Парламент ліцею

24

Участь у заходах до Міжнародного Дня інвалідів

03.12.15

Заходи

Жеребко Т.О.,

куратори,

Парламент ліцею

25

День Збройних Сил України

06.12.15

Заходи

Жеребко Т.О.,

куратори,

Парламент ліцею

26

До Міжнародного дня прав людини організувати проведення правового лекторію для учнів ліцею за участю представників Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України. Тиждень правових знань.

10.12.15

Заходи

Викладачі історії

27

Участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв студентів-медиків і працівників лікувальних установ України "Ліра Гіппократа" .

грудень

фестиваль

Іванова С.В.

28

Заходи щодо вшанування пам'яті видатного кардіолога, академіка НАНУ М.М. Амосова (6.12.1913-12.12.2002). Покладання учнями ліцею квітів до меморіальної дошки /вул. Амосова, 2/ та до пам'ятника вченого на Байковому цвинтарі.

12.12.15

заходи

Жеребко Т.О.

29

Різдвяні, новорічні свята

Грудень-січень

Свято

Жеребко Т.О.,

куратори,

Парламент ліцею

30

Участь у заходах до Дня Соборності України. Тематичні лекції.

22.01.16

лекції

Викладачі історії

31

До Всесвітнього Дня боротьби з онкологічними захворюваннями організувати проведення тематичних заходів на кафедрі онкології для учнів ліцею .

04.02.16

заходи

Жеребко Т.О.

 

32

День Святого Валентина

14.02.16

Заходи

Жеребко Т.О.,

Парламент ліцею

33

День рідної мови

21.02.16

Заходи

Жеребко Т.О.,

викладачі української мови та літератури

34

Заходи, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції гідності. Відзначення Дня Героїв Небесної сотні

20.02.16

Заходи

Жеребко Т.О.,

Парламент ліцею

34

Проведення заходів щодо вшанування пам’яті О.О.Богомольця (26.02.1911-01.05.1991), академіка, доктора медичних наук, заслуженого діяча науки УРСР, відомого патофізіолога.

26.02.16

заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О.

35

До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації провести тематичні бесіди щодо профілактики ксенофобських та расистських проявів, толерантного та доброзичливого ставлення до всіх національностей.

21.03.16

Заходи

Жеребко Т.О.,

Парламент ліцею

36

Свято 8 Березня

Березень

Заходи

Жеребко Т.О.,

Парламент ліцею

37

Святкування Шевченківських днів

Березень

Окремий план

Жеребко Т.О.,

викладачі української мови та літератури

38

Участь у Всеукраїнській навчально-просвітницькій акції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом "Зупинимо туберкульоз разом".

24.03.16

акція

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О.

39

День гумору

01.04.16

заходи

Жеребко Т.О.,

Парламент ліцею

40

День здоров ’ я

07.04.16

заходи

Жеребко Т.О.,

викладачі фізкульту-ри, ДПЮ

41

Участь у заходах до річниці з Дня народження Архієпископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького) – випускника медичного факультету Університету Св. Володимира, відомого хірурга і церковного діяча (27.04. 1877 -11.06. 1961 ).

Протягом місяця

заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О.

42

День довкілля

17.04.16

заходи

Жеребко Т.О.,

куратори

43

Відзначення 30–ї річниці Чорнобильської трагедії

26.04.16

заходи

Жеребко Т.О.,

куратори

44

День пам’яті та примирення.

Заходи, присвячені 71 річниці перемоги над нацизмом у Європі.

09.05.16

заходи

Жеребко Т.О.,

Куратори

 

45

До Дня Європи проведення круглих столів, тематичних лекцій та семінарів: Євросоюз в сучасному світі.

09.05.16

Круглі столи, лекції, семінари

Жеребко Т.О.,

Куратори

 

46

День матері

травень

заходи

Жеребко Т.О.,

куратори

47

Заходи та покладання квітів до пам'ятника видатному вченому патофізіологу, Президенту Академії наук УРСР, академіку О.О. Богомольцю з нагоди річниці з дня народження (24.05.1881 – 19.07.1946).

24.05.16

заходи

Іваненко Р.В Жеребко Т.О.

48

Свято Останнього дзвоника

травень

Свято

ЗДВР

Жеребко Т.О.,

куратори

49

Урочисті збори з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9 та 11 класів

Травень,

червень

Урочисті збори

Жеребко Т.О.,

куратори 9-11 кл.

 

НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

1

Розробити план заходів щодо реалізації Концепції національно –патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України від 16.06.15р. №641) (додаток 6)

вересень

План

ЗДВР

Жеребко Т.О.

2

Забезпечення виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, ліцейної символіки в ліцеї:

цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки

Протягом року

Бесіди,

Конкурси, свята

Куратори,

ЗДВР

Жеребко Т.О.

3

Створити Раду по військово-патріотичному вихованню в ліцеї

Серпень

Наказ

Директор ліцею

4

Вивчення та дослідження історії рідного краю: екскурсії та подорожі; зустрічі з відомими людьми.

 

Протягом року

Екскурсії

ЗДВР

Жеребко Т.О.,

куратори

5

Заходи присвячені Євроатлантичній інтеграції. (додаток 7)

Протягом року

План заходів

Жеребко Т.О.,

Куратори

МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

1

Забезпечити вивчення й роз’яснення учням:

 • Основних положень Конституції України;
 • Декларації про суверенітет України;
 • Конвенції про права дитини.

За планом

На уроках з відповідних тем

Бесіди на класних виховних годинах

Викладачі-предметн.,

куратори

2

Організація виховної роботи щодо гендерної політики в Україні

Протягом року

Заходи

Жеребко Т.О., куратори

3

Організація роботи з профілактики правопорушень серед учнів ліцею

Протягом року

Заходи

Жеребко Т.О., куратори

4

Декада профілактики правопорушень, бездоглядності

Січень

 

Заходи

 

Куратори

5

Взяти участь у районних дитячих конкурсах з правової тематики

Протягом року

конкурси

Жеребко Т.О.,

Керасіді І.Г.

6

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

квітень

Заходи

ЗДВР

Викладачі історії,

куратори

7

Профілактика поширення ксенофобських та расистських проявів серед дітей

Протягом року

Заходи

Куратори

ОБДАРОВАНА ДИТИНА

1

Поновити інформаційний банк даних обдарованих дітей.

Вересень

 

ЗДНВР

2

Організувати роботу факультативів, гуртків, секцій

За розкладом

 

ЗДНВР,

викладачі

3

Організація роботи Наукового товариства ліцеїстів імені А.П. Ромоданова

 

Вересень

 

ЗДНМР

4

Організувати та провести учнівські конференції:

 • Актуальні проблеми сучасної медицини (жовтень 2015)
 • Конференція присвячена Дню здоров ” я (травень 2016)

Протягом року

 

 

 

Конференція

Жеребко Т.О.,

Іваненко Р.В.,

викладачі-предмет-ники

5

Налагодити зв’язки з міжнародними організаціями, школами-партнерами, діяльність яких спрямована на пошуки навчання обдарованих дітей.

Протягом року

 

ЗДВР

Жеребко Т.О., Дорошкевич Н.В.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

1

Організувати виховну роботу за напрямком професійної орієнтації учнів на медичні спеціальності.

Постійно

План роботи

Педагогічний колектив

2

Організацію профорієнтаційної виховної роботи на розвиток самопізнання учнів, формування у них адекватної самооцінки.

Постійно

 

Педагогічний колектив

3

Продовжити роботу факультативів „Основи ділової етики та деонтології”,

„Фізіологія”, „Історія медицини”, «Медична психологія», «Медична географія», «Лікувальна справа», «Профорієнтація учнів на медичні спеціальності»

За розкладом

Факультатив

Викладачі ліцею.

4

Організувати професійні консультації для учнів на медичні спеціальності

За графіком

консультації

Куратори

5

Проведення професійних проб (професійних випробувань) для учнів 9 та 10-х класів

Червень

Медична практика

Кафедра пропедевтики внутр. хвороб НМУ

6

Здійснити планові навчальні екскурсії до Національного музею медицини.

За графіком

Навчальні екскурсії

Куратори

7

Продовжити співпрацю із соціальними інститутами та установами:

- Київська міська онкологічна лікарня.

- Дитячий кардіологічний Центр.

- Відділення клінічної патології Київської міської клінічної лікарні №18.

- Центр практичної психології і соціології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

- Київський міський центр соціальних служб для молоді.

- Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи.

- Міський центр здоров ’ я.

- Медичні клініки.

- Вищі медичні навчальні заклади.

За графіком

Навчальні заняття, навчальні екскурсії

Куратори,

Жеребко Т.О.

8

Здійснити навчальну екскурсію в садибу М.І. Пирогова (м. Вінниця)

червень

Екскурсія

Адміністрація, куратори

9

Відвідати музеї видатних учених-медиків академіків О.О. Богомольця, А.П. Ромоданова, Є.Г. Гончарука та ін

Протягом року

Екскурсія

Адміністрація, куратори

10

Відвідати музей-аптеку, музей мікроскопів

Протягом року

Екскурсія

Адміністрація, куратори

11

Організувати екскурсії до медичних клінік

Протягом року

Екскурсії

Адміністрація, куратори

12

Організувати навчальну практику із загального догляду за хворими

Червень

Практика

Каф. пропед внутр. хвор. НМУ №1

13

Продовжити роботу школи-семінару „Проблеми біоетики та фізики живого”

За окремим графіком

семінар

Адміністрація, куратори

14

Надати системний характер участі ліцеїстів у проведенні щорічних деонтологічних, біотичних та валеологічних конференцій НМУ імені О.О. Богомольця

постійно

конференції

Адміністрація, куратори

15

Організувати лекторій з професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності

Протягом року

лекції

Адміністрація

16

Організувати роботу психологічного центру за напрямком професійної орієнтації

Протягом року

Лекції, тренінги, тести, анкетування

Гапонова

Г.К.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

1

Організувати роботу факультативів, гуртків художньо-естетичного спрямування.

За розкладом

 

ЗДНВР

Жеребко Т.О.,

керівники гуртків

2

Організувати лекції, бесіди конкурси на естетичну тематику

Протягом року

Класні години

Куратори

3

Практикувати конкурси-виставки дитячих малюнків (до загальноліцейних свят)

За планом

Конкурси

ЗДВР

Жеребко Т.О.,

Парламент ліцею

4

Удосконалити видавничу діяльність учнів:

 • видання рукописних журналів;
 • створення поетичних альманахів;
 • шкільних стіннівок, предметних газет та листівок;
 • продовжувати випуск вісників ліцейного прес-центру
 • робота форуму на ВЕБ-сайті ліцею

За планом

За планом

За планом

 

 

 

щомісяця

 

раз на місяць

 

 

 

альбоми шкільні стіннівки, листівки

 

 

Газета

Інтернет-сторінка

 

 

 

 

 

 

 

 

Прес-центр

5

Вести літопис ліцейного життя

Постійно

Літопис,

презентації

Парламент ліцею

6

Організувати екскурсії до музеїв, театрів

За окремим планом

екскурсії

ЗДВР

Жеребко Т.О., куратори

7

Організувати екскурсії містами України

За планом

екскурсії

ЗДВР

Жеребко Т.О., куратори

 

8

Організувати екскурсійні поїздки за кордон

За планом

екскурсії

ЗДВР

Жеребко Т.О., куратори

9

Взяти участь у районних та міських конкурсах.

 

За планом

Конкурси

Жеребко Т.О.,

куратори

10

Організувати взаємодію з Центром творчості „Шевченківець”

За окремим планом

конкурси

Жеребко Т.О.

11

Провести фотоконкурс «Мій ліцей»

Протягом року

конкурс

Жеребко Т.О.

12

170-річчя з дня народження І. Карпенка-Карого

 

заходи

Жеребко Т.О.

формування засад здорового способу життя

1

Місячник „Увага! Діти на дорозі!”

Серпень - вересень

Наказ, звіт

Жеребко Т.О.

2

Місячник спортивно-оздоровчої роботи

жовтень

Змагання, конкурси

Викладачі фізкультури

3

Конкурси газет та виставки малюнків проти шкідливих звичок: „Життя людини – найвища цінність”, „Проти шкідливих звичок”.

Листопад - грудень

Конкурси, виставки

Гапонова Г.К.

3

Організувати Тиждень безпеки життєдіяльності (профілактика куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу)

грудень

заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О., соціальний педагог

4

Провести серію диктантів, переказів про правила безпеки життя дітей з метою збереження їхнього здоров ’ я

За планом

Диктанти, перекази

Викладачі української мови та літератури

5

Взяти участь у системі Всеукраїнських акцій: «Антинаркотик», «Анти СНІД», «Тверезість», «Життя без куріння», «Врятуємо планету разом», «Молодь обирає здоровий спосіб життя».

Протягом року

 

акції

 

 

 

 

 

 

ЗДВР

Куратори

 

6

Підготувати та повести семінар „Ми обираємо здоров ’ я”.

Січень

Семінар

ЗДВР

Жеребко Т.О.

7

Провести лекцію „Профілактика шкідливих звичок”

Лютий

Лекція

Гапонова Г.К.

8

Провести лекції „Дошлюбні відносини”, „ Ми різні. Інтимна гігієна”

Березень

Лекції

ЗДВР

Жеребко Т.О.

9

Підготувати виступ агітбригади „За здорові звички”

квітень

Виступ перед молодшими школярами базової школи

Гапонова Г.К.

 

 

 

10

Організувати зустрічі з представниками Міського центру здоров’я: лекції та перегляд фільмів про шкідливий вплив тютюнових виробів, алкоголю, наркотиків на організм людини.

Протягом року

Зустрічі

ЗДВР

Жеребко Т.О.

 

 

 

11

Провести День довкілля, взяти участь у акціях Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України

квітень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

 

V . Робота з педагогічними кадрами

 

 

Завдання та зміст роботи

Термін виконання

Контроль інформаційн. Забезпечення

Відпові-дальний

 

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЛІЦЕЮ

 

Педрада 1

1. Вибори секретаря педради ліцею, затвердження регламенту.

2. Про підсумок роботи ліцею у 2014-2015 н.р. та визначення пріоритетних напрямів роботи на новий 2015-2016 навчальний рік

3. Організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи, навчального плану на 2015-2016 н. р.; режиму роботи ліцею; правил внутрішнього розпорядку.

4. Продовження роботи колективу над методичною, науковою та виховною проблемами. (2 рік)

5. Про забезпечення учнів ліцею підручниками, викладачів - навчальними програмами відповідно до робочого навчального плану.

6. Про збереження життя та здоров ’ я учнів та викладачів ліцею.

7. Про організацію і планування методичної роботи в ліцеї.

 

28.08.15р.

Рішення педради

Голова педради

Педрада 2

1. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директорі.

2.Про стан впровадження навчальної проблеми (2 рік) « Науково – методичне та організаційне забезпечення інноваційного розвитку профільної освіти в умовах медичного ліцею».

3. Про медико - педагогічний контроль за уроками фізичного виховання.

4. Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

5.Про результати перевірки відвідування учнями ліцею „Буква Н у класному журналі”.

Листопад

Рішення педради

Голова педради

Педрада 3

1. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директорі.

2. Про виконання державних навчальних програм, ведення шкільної документації за І семестр 2015-2016 н.р.

3. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, дорожньо-транспортного травматизму за 2015 р. та організацію роботи на 2016 р.

4. Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної майстерності педагога (творчі звіти педагогів, які атестуються).

5. Про претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою.

6. Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

7. Про початок навчального 2016 р. у системі ЦО.

8. Про стан підготовки до ДПА та ЗНО у 2015 -2016 н. р.

9. Аналіз перевірки класних журналів. Об’єктивність оцінювання.

Січень

Рішення педради

Голова педради

 

Педрада 4

1.Виконання рішень попередніх засідань педрад, нарад при директорі.

2.Про порядок закінчення 2015-2016 н.р., підготовку до ЗНО та проведення ДПА у 9 та 11 кл.

3. Про повторення навчального матеріалу та виконання навчальних програм.

4 .Про стан впровадження методичної проблеми (2 рік). Впровадження інноваційних навчально – методичних технологій з метою удосконалення профільного навчання на уроках спеціального циклу ( медицина та валеологія ).

 

Березень

Рішення педради

Голова педради

Педрада 5

1. Виконання рішень попередніх засідань педрад, нарад при директорі.

1.Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями та здійснення контролю за дотриманням вимог щодо нагородження.

2.Про виконання державних програм у 2015-2016 н.р.

3. Про звільнення від ДПА за результатами МАН та олімпіад та за станом здоров ’ я.

4. Про допуск учнів 10-х класів до екзамену з медицини. Організація та проведення медичної практики.

 

Квітень

Рішення педради

Голова педради

 

Педрада 6. Спільне засідання з Радою ліцею

1. Про закінчення учнями 11-х класів ліцею.

2. Про нагородження золотими та срібними медалями випускників ліцею.

3. Про претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою.

 

Травень

Рішення педради

Голова педради та ради ліцею

 

Педрада 7

1.Про попередження дитячого травматизму в ліцеї.

2. Про закінчення 9 класу та нагородження свідоцтвами з відзнакою.

3. Про переведення учнів 10 кл. до 11 класу.

4. Про нагородження похвальними листами учнів 10-х класів.

5 . Про обговорення проекту плану роботи ліцею на 2015-2016 н. р.

 

Червень

Рішення педради

Голова педради

НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРІ

 

І семестр

 

 

 

 

 • Про затвердження інструкцій з ТБ, ОП, ПБ в ліцеї. Аналіз надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру, які виникли в минулому році.
 • Про додержання медпрацівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства та забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу.

3. Про створення умов для педагогічної адаптації учнів 9 та 10-х класів до навчання в профільному середньому загальноосвітньому закладі.

4. Про проходження медичного огляду працівниками ліцею.

5. Про проведення атестації вчителів ліцею.

6.Про організацію учнівського самоврядування в ліцеї.

7. Погодження календарних планів на І семестр.

8. Про організацію гурткової роботи.

9. Про контроль стану охоплення навчанням дітей.

10. Про підготовку та проведення І етапу олімпіад з базових дисциплін.

11. Про оновлення складу Піклувальної ради.

 

Вересень

 

Рішення

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

1. Упровадження інноваційних навчально – методичних технологій на уроках української мови та літератури. Стан викладання української мови та літератури.

2.Робота педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Аналіз дотримання правил внутрішнього розпорядку.

3. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм та дотримання пожежної безпеки в організації навчально-виховного процесу. Результати рейду-огляду умов життя ліцеїстів.

4. Про охоплення учнів позашкільною освітою.

5. Про роботу з обдарованими учнями ліцею.

Результати І (ліцейного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2015-2016 н. р.

Жовтень

 

 

 

 

Інформація про підсумки роботи

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

1. Про виконання Законів України «Про освіту» ст.6, «Про загальну середню освіту» ст. 35.

2. Про підсумки анкетування учнів 11 класів з професійної орієнтації на медичні спеціальності та організація цієї роботи

3. Про контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

4. Про контроль за web -сайтом ліцею.

5. Про Тиждень безпеки дорожнього руху.

6. Про стан виконання Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2016 року

7. Про стан виконання Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2016 року.

Листопад

 

 

 

 

 

 

наказ

 

довідка

 

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

1. Про вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються

2. Про перевірку стану ведення особових справ та трудових книжок

 • Про стан виховної роботи за І семестр

4. Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності

5. Про підсумки вивчення стану відвідування та якості проведення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів

6. Про виконання правил внутрішнього розпорядку та Статуту ліцею

7. Про підготовку та проведення Новорічних свят.

8. Про план роботи на зимових канікулах.

9. Про посилення контролю за охопленням навчанням учнів ліцею

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

Наказ

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

 

ІІ семестр

1. Про інформаційне забезпечення управління ліцею

2. Про перевірку ведення шкільної документації

3. Про недопущення проявів хабарництва та корупції, про заборону обігу готівкових коштів

4. Про організацію роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму , попередження побутового травматизму

5. Про результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 201 5 -201 6 н.р.

6. Про результати І (ліцейного) етапу Всеукраїнських учнівських науково-дослідницьких робіт у 201 5 -201 6 н.р.

7. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм та дотримання пожежної безпеки в організації навчально-виховного процесу

8. Про посилення контролю за охопленням навчанням учнів ліцею

9. Про підсумки роботи у 201 5 році та початок навчального 201 6 року в системі ЦО в ліцеї

 

Січень

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

Наказ

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

 

1. Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 9-х классах .

2. Про стан профорієнтаційної роботи в ліцеї

3. Про перевірку якості заміни уроків

4. Про результати перевірки ведення класних журналів .

5. Про перевірку поурочних планів учителів

6. Про вивчення роботи молодих та новопризначених працівників

 

Лютий

 

Довідка

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

1. Запровадження вимог гуманітарного викладання фізики. Стан викладання та виконання практичної частини програми з фізики.

2. Про проведення Єдиного дня з вивчення правил пожежної безпеки.

3. Про посилення контролю за охопленням навчанням учнів ліцею.

4. Про заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів ліцею.

Березень

 

 

 

 

 

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

1. Про стан викладання хімії в ліцеї.

2. Про проведення кафедральних контрольних робіт.

3. Про посилення контролю за охопленням навчанням учнів ліцею

4. Про психологічну підтримку учнів 9 класів з приводу підготовки до ДПА та 11 класів – ЗНО.

5. Про стан роботи з охорони здоров’я дітей та техніки безпеки в навчально-виховному процес і

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

1.Про підготовку та проведення Останнього дзвінка та Випускного вечора в ліцеї.

2.Про стан виховної роботи .

3. Про результати роботи Психологічного центру ліцею.

4. Про посилення контролю за охопленням навчанням учнів ліцею

5. Про результати гурткової роботи

6. Про перевірку класних журналів

7. Ознайомлення педагогів з попереднім навантаженням

Травень

 

 

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

1.Аналіз досягнень фундаментальної підготовки випускників ліцею (за підсумками ЗНО та ДПА учнів 9 та 11-х класів).

2. Про виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови»

 

Червень

 

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

МЕТОДИЧНА РОБОТА

1

Затвердити структуру та форми підвищення професійної майстерності викладачів на 20 15 -20 16 навчальний рік у відповідному наказі „Про організацію методичної роботи в ліцеї”.

Засідання МЦ ліцею. Організація роботи з викладачами, стосовно методичної теми ліцею. Вибір теоретичного напрямку роботи над проблемною темою ліцею. Індивідуальні співбесіди з учителями, вибір методичних тем.

До 29.09.15

Наказ

Директор ліцею, професор Я.В. Цехмістер

2

Продовжити роботу над методичною проблемою ліцею „Наукова організація модернізації профільного навчання інноваційними навчально-виховними технологіями” . (2 рік)

 

 

Педагогічний колектив

3

Продовжити роботу над створенням багатопланової системи методичної роботи, яка позитивно впливає на оволодіння педагогічною самоорганізацією.

Забезпечити режим функціонування й розвитку системи за допомогою:

 • провідних компонентів педагогічної культури (педагогічної самосвідомості, перспективного досвіду й професійного потенціалу особистості вчителя);
 • різноманітних форм підвищення педагогічної компетентності (безперервної самоосвіти, методичного зростання навчання в межах освітнього закладу, курсової перепідготовки та отримання додаткової післядипломної освіти в магістратурі чи аспірантурі);
 • управління й керівництво професійно-творчим розвитком педагогів (самоуправління, адміністративного регулювання, колегіального управління).

2015-2016

н.р.

Система НМЦ

Педагогічний колектив

НМЦ

4

Забезпечити індивідуальну практичну діяльність педпрацівників у таких напрямках:

 • здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної, інноваційної та раціоналізаторської діяльності педагогів;
 • проектування, прогнозування, моделювання; конструювання освітнього процесу;
 • діагностика, експертиза й моніторинг педагогічної праці.

За планом

Залучити до участі НМЦ

 

5

Провести засідання Науково-методичного центру за такою тематикою:

 • Організація творчих груп викладачів для роботи над загальноліцейною методичною проблемою. Вивчення засобів реалізації поставлених завдань.
 • Засоби реалізації поставлених завдань. Способи активізації, інтеграції, максимального використання потенціалу творчих здібностей професорсько-викладацького складу кафедр НМУ та ліцею.
 • Продовження роботи над впровадженням технологічної моделі допрофесійної підготовки учнів ліцею шляхом залучення учнівської молоді до різних видів діяльності, що сприяють саморозвитку, самовдосконаленню, самореалізації та професійній орієнтації на медичні спеціальності.
 • Аналіз інноваційної діяльності: виставка педагогічної творчості.
 • Організація надання якісної освіти на підставі компетентного підходу до запровадження особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання учнів, інноваційних творчих розробок та методів навчання в умовах медичного ліцею.

Координація діяльністю методичних об’єднань у створенні навчального закладу ХХІ століття.

На н.р.

 

 

Вересень

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

Травень

 

Постійно

 

План

 

Створення груп

 

 

 

 

 

Доповідна

 

 

 

 

Координаційна робота

 

Звіт

 

 

 

 

Виставка

 

 

Аналіз

 

 

 

Засідання науково-методичного центру

 

І семестр

 

 

 

 

 • Настановча методична нарада «Вимоги стандартів освіти, програмне та навчально-методичне забезпечення». Затвердження плану роботи Науково-методичного центру ліцею.
 • Розподіл обов ’ язків.
 • Науково-методичний супровід цілісного процесу. Створення адаптивного середовища відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей учнів в умовах професійної орієнтації.

Вересень

 

Засідання

 

 

 • Реалізація концепції та програми розвитку ліцею шляхом підвищення ефективності науково-методичної структури.
 • Підготовка до проведення творчого звіту кураторів 11-х класів: „Педагогічна майстерність – похідна професіоналізму вчителя”.
 • Підготовка до проведення засідань методичних об’єднань.

 

Листопад

 

Доповідь

 

 

 

 

Виступ

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

 

 • Удосконалення системи контролю, скерованого на діагностику творчих досягнень ліцеїстів.
 • Про хід проведення атестації педагогічних кадрів.
 • Шляхи удосконалення реалізації науково-методичної проблеми ліцею.
 • Визначення пріоритетів у роботі НМЦ ліцею.

Січень

 

 

 

 

 

 

Виступ

 

 

Звіт

 

Аналіз

 

1. Робота з нормативними документами.

2. Використання мультимедіа у професійній підготовці майбутніх медиків.

3. Проведення підсумкових засідань ліцейних методичних об ’ єднань.

4. Демонстрація творчих досягнень викладачів по впровадженню інноваційних технологій.

Квітень

 

 

Доповідь

 

 

 

 

Виставка

 

7

Продовжити таку систему форм індивідуальної методичної роботи:

 • Самостійний аналіз особистої педагогічної діяльності в органічному поєднанні з результатами успішності учнів. Визначити індивідуальну мету педагогічної кваліфікації. Обрати методичну проблему для самоосвіти.
 • Оформити індивідуальні карти підвищення кваліфікації та самоосвіти. Передбачити вдосконалення психолого-педагогічних знань, оновлення предметної підготовки, підвищення науково-методичної майстерності та участь в інноваційній діяльності.
 • Організація практичної діяльності по опрацюванню загальноліцейної методичної проблеми.
 • Авторські розробки щодо підвищення рівня індивідуальної професійної майстерності для лабораторії „Творчий учитель”.

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

До 1.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції до плану МО

 

 

Засідання МО

 

8

Удосконалити рівень стажування молодих спеціалістів та наставництво (в межах роботи методичного об’єднання).

За планом МО

Відвідування ШМВ

 

9

Корекційна робота щодо удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників.

За планом

 

 

10

Організувати планову курсову перепідготовку вчителів. Практикувати творчі відпустки, дистанційну форму курсової перепідготовки, отримання післядипломної освіти шляхом навчання в магістратурі чи аспірантурі. Звітувати про результати КП у формі презентації творчого досвіду, сертифікації педагогічних розробок.

Згідно з графіком

Заявка, наказ

Іваненко Р.В.

 

11

Провідною формою організації групової методичної роботи в ліцеї вважати творчі об’єднання педагогів за предметними циклами.

Вересень

 

 

 

План роботи ТО

 

12

Затвердити таку мережу діяльності творчих об’єднань:

 • ТО викладачів природничого циклу дисциплін.

Проблема ТО “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій на уроках природничого циклу дисциплін”.

 

 

Вересень-травень

 

 

План роботи ТО

 

 

 • ТО викладачів гуманітарного циклу дисциплін.

Проблема ТО “Впровадження інтерактивних технологій навчання, спрямованих на отримання учнями міцних знань, на розвиток їхньої пізнавальної активності, формування критичного мислення, вдосконалення комунікативних можливостей і творчих здібностей на уроках гуманітарного циклу дисциплін”.

Вересень-травень

План роботи ТО

 

 • ТО викладачів спеціального циклу дисциплін.

Проблема ТО “Формування у ліцеїстів професійно важливих початкових умінь і навичок, засвоєння учнями валеокультури, розвиток особистих рис і якостей, необхідних для професійної діяльності лікаря”.

Вересень-травень

План роботи ТО

 

 • ТО (колегія) кураторів ліцею.

Проблема ТО “Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів”. Впровадження виховної системи, скерованої на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію особистості в умовах навчання в медичному ліцеї.

Впродовж навчального року

 

 

 

 

План роботи ТО

 

 

 

 

 

 

13

Науково-методичному центру продовжувати моніторинговий супровід освітньо-виховного процесу:

- Моніторинг виховної системи;

- Моніторинг успішності навчання;

- Моніторинг педагогічної діяльності викладача.

 

 

 

Квітень

Грудень

Березень-квітень

 

 

 

Діагностичний аналіз

 

 

14

Продовжувати поповнення банку інформації щодо освітніх проектів, інноваційних технологій.

Постійно

 

 

15

Продовжити діяльність консультаційного методичного центру:

- Психологічна служба;

-Служба особистісно зорієнтованої творчої педагогіки;

- Інформаційна служба.

Постійна

 

КП
КП


КП

 

 

Консультації

Консультації

 

Інформація

 

 

Гапонова Г.К.

16

Впроваджуючи моніторинговий супровід управління, організувати масові форми методичної роботи:

- Психолого-педагогічний семінар за темою: „Проектування життєтворчої мотивації учнів засобом залучення їх до самоосвіти”.

- Методичний міст. Візит до гімназії імені П. Куліша (м. Борзна) для налагодження творчої співпраці.

- Семінар – практикум „Упровадження у практику роботи педагогічного колективу досягнень сучасної педагогічної науки”

 

 

 

Листопад

 

 

Вересень

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

Висновки і пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Забезпечити методичні видання навчального закладу: розробки, рекомендації, статті, посібники

Вересень

Грудень

 

 

Іваненко Р.В.

 

18

Організувати постійні форми методичної допомоги:

- Педагогічний лекторій:

“Формування життєвих компетентностей учнів щляхом впровадження інтерактивних методів у навчально-виховний процес”

- Педагогічні бази знань:

“Формування загально-навчальних розумових умінь і навичок школярів”

- Курс “Самовдосконалення особистості”; діагностичні методики.

 

За планом

 

 

Жовтень

Листопад

 

 

 

Березень

 

 

Лекторій

 

Практичні заняття

 

Рекомендації

Практичні вправи

 

19

Діяльність викладачів – членів творчих груп, інноваційних центрів зорієнтувати на вирішення проблем педагогічної практики.

З цією метою здійснити:

 • добірку матеріалів ;
 • удосконалення навчального змісту посібників для учнів;
 • створення збірників з кодованими відповідями;
 • підготовку лекцій, доповідей, творчих звітів;
 • складання методичних рекомендацій, авторських програм, методичних збірників;
 • публікацію статей, оформлення буклетів, випуск методичних рекомендацій;
 • презентацію досвіду, обмін набутим досвідом.

На базі методичних ідей викладачів продовжувати роботу по створенню комплексної системи забезпечення навчально-виховного процесу.

За планом МО

 

За планом МР

За планом ТО

 

За планом ТО

 

За планом ТО

 

За планом МР

 

За планом ТО

 

За планом ТО

Навчальний рік

Практичні матеріали

 

 

 

Матеріали

 

Карти

 

Збірник

 

Збірник

Лекції, доповіді

 

Практичні матеріали

 

Перевидання

 

Звіт

 

 

 

 

20

Організувати видання методичних наказів:

 

 

 

 

Іваненко Р.В.

 

І семестр

 • Про організацію методичної роботи в ліцеї.
 • Про створення атестаційної комісії.
 • Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею у 2015-2016 н. р.

ІІ семестр

 • Про дотримання в системі роботи ліцею концепції україномовної освіти.
 • Про підсумки атестації педагогічних працівників у ліцеї.
 • Про результати атестації педагогічних працівників ліцею у 2015-2016 н. р.
 • Про стан методичної роботи в ліцеї.

 

Вересень

Вересень

Листопад

 

 

Січень

 

 

Березень

 

Квітень

 

Травень

 

Накази

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

1

Організувати консультативне інформування педагогічних працівників ліцею

Протягом року

Консультації

 

2

Створити атестаційну комісію, узгодити її склад із профспілковим комітетом

Вересень

Наказ

Р.В. Іваненко

3

Відкоригувати перспективний план атестації педагогічних працівників та курсової перепідготовки на 2014-2015 навчальний рік.

До 01.10.14

План

ЗДНВР

Р.В. Іваненко

4

Затвердити план роботи атестаційної комісії ліцею

Жовтень

План

Директор ліцею

Я.В.

Цехмістер

5

Ознайомити викладачів, що атестуються, з нормативними документами щодо атестації педпрацівників

Жовтень

 

ЗДНВР

Р.В. Іваненко

6

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії або на присвоєння педагогічного звання.

Протягом року

 

Атестаційна комісія

7

Продовжити роботу семінару-практикуму „Формування інноваційної компетентності, інноваційної грамотності, культури та використання інноваційних технологій у педагогічному процесі ліцею”

Протягом року

 

 

8

Організувати роботу творчої групи викладачів для розробки та апробації інноваційної технології за методикою проектів.

Листопад

 

 

9

Організувати індивідуальну роботу з викладачами, які атестуються, допомагати їм у підготовці творчого звіту.

Постійно

Консультації

 

10

Відвідування занять викладачів (за окремим графіком)

Постійно

 

Атестаційна комісія

11

Організувати вивчення рейтингу викладачів, які атестуються, за рівнем кваліфікації та загальної культури.

Лютий

 

Р.В. Іваненко

12

Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються, для розгляду на засіданнях атестаційної комісії, ознайомлення з атестаційними листами

березень

 

Р.В. Іваненко

ПЛАН ЗАСІДАНЬ ЛІЦЕЙНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

1. Про створення атестаційної комісії в ліцеї

2.Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

3.Затвердження плану роботи.

4. Ознайомлення із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

Вересень

Наказ

Атестаційна комісія

 

1.Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової або позачергової атестації чи відмову від неї.

2. Затвердження графіка проведення атестації

3. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів, які атестуються.

4. Затвердження графіка відкритих уроків і позакласних заходів

Жовтень

 

Атестаційна комісія

 

1.Про хід вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії.

2.Вироблення рекомендацій для окремих категорій педпрацівників, які атестуються.

Грудень

 

Атестаційна комісія

 

1.Про результати вивчення роботи педпрацівників, які атестуються.

Лютий

 

Атестаційна комісія

 

1.Звіти вчителів на робочих місцях та розгляд атестаційних матеріалів педагогів, педпрацівників і ухвалення попередніх рішень.

2.Про порушення клопотання перед атестаційною комісією Шевченківського РУО про атестацію викладачів ліцею.

Березень

 

Атестаційна комісія

 

1.Про підсумки атестації педпрацівників у ліцеї.

Квітень

 

Атестаційна комісія

 

V І. Робота психологічної служби

 

1

Затвердити план роботи психологічної служби на 2014-2015 навчальний рік

До 29.08.14

План

Директор ліцею Я.В. Цехмістер

2

Оформити соціально-психологічний паспорт контингенту учнів ліцею

Вересень

 

Паспорт

Психолог,

куратори

3

Надати учням допомогу в складанні карти індивідуальної програми (траєкторії) розвитку особистості

Вересень-жовтень

Карти траєкторії розвитку

Психолог

Куратори

4

Забезпечити формування стійкої позитивної спрямованості кожної особистості, орієнтуючи її на справу, спілкування, виховання гуманістичних ідеалів та моральних принципів

Листопад

Засідання Парламенту ліцею “Спрямованість особистості”

Психолог Гапонова Г.К.

5

У проектуванні життєдіяльності учнівського колективу передбачити сфери впливу соціального педагога та практичного психолога:

 • обдаровані особистості;
 • проблемні учні.

За планом роботи ПП

План роботи

 

 

 

списки учнів

Психолог Гапонова Г.К.

6.

Спланувати корекційно-розвивальну діяльність соціального педагога і практичного психолога.

Вересень

План роботи

Гапонова Г.К.

7

Провести психолого-педагогічну діагностику:

 • домінантних особистісних інтересів, здібностей учнів;
 • творчого і професійного потенціалу, індивідуального стилю діяльності педагогічних працівників щодо організації виховного впливу на учнів

Протягом н/р

 

Психолог Гапонова Г.К.

8

Здійснити діагностування:

 • Регулятивної сфери діяльності учнів;
 • Особливостей інтелектуальної сфери вихованців;
 • Мотиваційної сфери учнів (наявність пізнавальних мотивів досягнення успіху, мотиву вибору медичної професії, спілкування, негативного ставлення до навчання та шкільної занепокоєності)

Вересень

Діагностика

Психолог Гапонова Г.К.

9

Здійснити педагогічний консиліум на основі психологічного моніторингу

 

Консиліум

Педагогічна рада

10

Здійснити профілактику дезадаптації в ліцеї учнів 9 та 10-х класів.

Вересень -

Жовтень

 

Аналіз створення груп корекції

Психолог

Куратори

11

Залучити психолого-педагогічну службу ліцею до складання програм, які прогнозують діагностику розвитку особистості; до розробки індивідуальних освітніх траєкторій особистісного розвитку

Вересень

Січень

Травень

 

Психолог Гапонова Г.К.

12

Організація взаємодії з кафедрами НМУ з метою збільшення ефективності психологічної допомоги учням ліцею

Протягом року

Консультації

Психолог Гапонова Г.К.

13

Взаємодія з Інститутом практичної психології щодо надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу

Протягом року

Консультації

Психолог Гапонова Г.К.

14

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах при центрах КМІУВ, у засіданнях творчої групи при РУО

За графіком

Наради, семінари

Психолог Гапонова Г.К.

15

Здійснювати консультативно-методичну допомогу учасникам навчально-виховного процесу

Протягом року

Консультації

Психолог Гапонова Г.К.

16

Організувати психологічно-корекційну просвіту

За окремим графіком

Лекції

Психолог Гапонова Г.К.

V ІІ. Охорона праці, безпека життєдіяльності та техніка безпеки

 

Завдання та зміст діяльності

Термін виконання

Контроль інформ. забезп

Відпові-дальні

1

Виконувати вимоги Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 01.08.2001 року № 563.

Впродовж року

Адміністрація ліцею, працівники ліцею

2

Забезпечення працівників ліцею інформацією про законодавчі та нормативні акти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки

Постійно

На нарадах при директорі

Адміністрація ліцею,

відповідальний з питань ОП

3

Організувати перевірку стану пожежної безпеки приміщень базової школи: навчальних кабінетів, класних кімнат, актового та спортивного залів, підсобних приміщень, горищ, підвалів тощо

Протягом року

Акт

Пожежно-технічна комісія

4

Забезпечити дотримання техніки безпеки в кабінетах, спортивному залі

Протягом року

перевірки

Відвопідальний з ОП

5

Перевірка готовності до нового навчального року.

Серпень

2015 р.

 

Адміністрація ліцею,

відповідальний з питань ОП

6

Взяти участь у місячнику з правил дорожнього руху: “Увага! Діти на дорозі!”

Серпень – вересень 2015р.

Наказ, звіт

Адміністрація ліцею,

відповідальний з питань ОП Куратори класів

7

Забезпечити вивчення курсу ОБЖД за програмою Міністерства освіти і науки України інтегрованого у програму з Валеології

Протягом року

Розклад уроків

 

8

Організувати навчання учнів ліцею працівниками пожежної охорони району з питань пожежної безпеки

Вересень

2015 р.

 

Адміністрація ліцею, пожежна охорона району

9

Взяти участь у місячнику з пожежної безпеки.

Жовтень 2015р.

Наказ, заходи

Адміністрація ліцею,

відповідальний з питань ОП

10

Організувати складання заліків з техніки безпеки (учителів, учнів та допоміжного персоналу)

1.09.2015

 

Окремий план

відповідальний з питань ОП

11

Розробити тематику бесід стосовно правил дорожнього руху, профілактики травматизму, протипожежної безпеки, правил поведінки під час виявлення небезпечних предметів, правил обережності під час використання електроприладів, природного газу, з правил дотримання гігієни та санітарії

Вересень, жовтень, листопад

Бесіди

ЗДВР

Жеребко Т.О.

Куратори

12

Написати з учнями диктанти, зміст яких передбачає дотримання правил поведінки на воді, в зимовий період на льоду, запобігання захворюванням та отруєнням грибами, дотримання правил харчування та вживання води

За планом

Диктанти

Викладачі укр. мови

13

Перевірити й уточнити план-схему евакуації в разі виникнення пожежі

До 1.09.2015,

Квітень 2016

План-схема

Відповідальний з ОП

14

Поновити куточки з Правил дорожнього руху та Правил пожежної безпеки

До 01.09.

2015 р.

 

Відповідальний з ОП

15

Провести “День знань з правил пожежної безпеки”.

березень

2016 року

Заходи

Куратори класів

16

Ознайомити вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових заходів.

Березень

Інструктаж

Відповідальний з питань ПБ

17

Організувати проведення Тижня профілактичної роботи по запобіганню дитячого травматизму, єдиних уроків з правил дорожнього руху напередодні шкільних канікул, Тижня здоров’я.

Впродовж року

Заходи

Відповідальний з питань ОП, куратори класів

18

Організувати при проведенні батьківських зборів в ліцеї виступи працівників пожежної охорони щодо роз’яснення небезпеки пустощів дітей з вогнем.

Протягом року

Виступи

Адміністрація ліцею,

відповідальний з питань ОП

19

Здійснювати контроль з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та профілактики попередження травматизму під час навчально-виховного процесу.

Протягом року

Журнал ВК

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

20

Організувати відвідування учнями Національного музею МВС України “Чорнобиль” та пожежно-технічного центру УДПО ГУ МВС України в м. Києві

Квітень

Екскурсія

Куратори класів

21

Відпрацювання працівниками ліцею дій на випадок пожежі згідно з планом евакуації (дії повинні спрямовуватись на забезпечення безпеки дітей та працівників ліцею)

Жовтень

Травень

 

Навчальні заняття

Адміністр,

відпові-дальний з питань ОП, куратори

22

Проводити семінари-наради для працівників ліцею з питань удосконалення роботи щодо попередження дитячого травматизму .

1 раз у квартал

Наради-семінари

Відповідальний з питань ОП

23

Контролювати організацію та проведення навчального процесу (обладнання навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, спортивного майданчика). Наявність інструкцій по кожній практичній та лабораторній роботі. Ознайомлення учнів з ними. Ведення журналу інструктажу з учнями.

Постійно

 

Адміністрація ліцею,

відповідальний з питань ОП

24

Підтримувати базовий навчальний кабінет з безпеки життєдіяльності відповідно до методичних рекомендацій ГУОН .

Постійно

 

Відповідальний з питань ОП

25

Проводити з працівниками вступний інструктаж.

При прийомі на роботу

Журнал інструктажів

Директор ліцею

26

Проводити з працівниками інструктажі на робочому місці.

Постійно

Журнал інструктажів

Відповідальний з питань ОП

27

Аналізувати стан дитячого травматизму на нарадах при директорі, педрадах, батьківських зборах.

Оперативно ліквідовувати недоліки в роботі з дитячого травматизму.

Постійно

Аналіз,

накази, заходи.

Адміністрація ліцею,

відповідальний з питань ОП

28

Перевірити стан протипожежного інвентарю.

Вересень-жовтень

Виконання доручення

Відповід. З ПБ Малютін К.П.

29

Здійснити поглиблений медогляд учнів; забезпечити медогляд працівників ліцею, постійний нагляд за учнями, що перебувають на диспансерному обліку, організувати заняття фізкультурою дітей різних лікувальних груп

 

Вересень-жовтень

Постійно

Контроль

 

 

30

Розробити заходи санітарно-гігієнічної пропаганди серед учнів і батьків

За планом ВР

Заходи

ЗДВР Жеребко Т.О.

31

Організувати зустріч із працівниками ДАІ

Згідно з планом

Зустріч

ЗДВР Жеребко Т.О.

32

Запросити до ліцею спеціалістів для читання лекцій з профілактики алкоголізму, наркоманії, куріння, венеричних захворювань

Відповідно до плану

Лекції

ЗДВР Жеребко Т.О.

33

Організувати класне і вчительське чергування у ліцеї. Забезпечити своєчасне прибирання шкільних приміщень техперсоналом навчального закладу.

Постійно

Контроль

 

34

Напередодні літніх канікул проводити інструктажі з питань охорони праці серед працівників ліцею та учнів.

Травень

 

Відповідальний з питань ОП Куратори класів

35

Підготувати та видати накази:

 

Наказ

 

 

Про створення комісії з прийняття навчальних кабінетів базової гімназії до нового навчального року.

Серпень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму в ліцеї.

Серпень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про покращення стану протипожежної безпеки в ліцеї.

Серпень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про відповідальність за збереження життєдіяльності в ліцеї

Серпень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про заборону тютюнокуріння в ліцеї і пропаганду здорового способу життя.

Вересень

 

ЗДВР Перейми біда Л.В.

Про організацію медичного обстеження працівників закладу.

Вересень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про участь у місячнику з ПДР „Увага! Діти на дорозі!”

Вересень

 

ЗДВР Перейми біда Л.В.

Про організацію медичного обстеження випускників ліцею

Жовтень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про правила поведінки на льоду

Листопад

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про дотримання протипожежної безпеки при проведенні Новорічних та Різдвяних свят в ліцеї

Грудень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про стан побутового травматизму в ліцеї

Грудень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в ліцеї за підсумками 2014 року

Грудень

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про стан роботи з пожежної безпеки за підсумками 2014 року

Грудень

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про призначення відповідального за протипожежну безпеку в ліцеї

Січень

Директор ліцею

Про призначення відповідального за дотримання правил дорожнього руху в ліцеї ”

Січень

Директор ліцею

Про призначення відповідального з охорони праці в ліцеї

Січень

Директор ліцею

Про організацію роботи з охорони праці в ліцеї на 2014 рік

Січень

 

ЗДНВР

ІваненкоР.В

Про покращення протипожежного стану в ліцеї

Січень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

Про стан дорожньо-транспортного травматизму в ліцеї та посилення профілактичної роботи.

Січень

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

V ІІІ. Співдружність сім’ї, школи, громадськості й позашкільних установ

Завдання та зміст діяльності

Термін виконання

Контроль інформаційн.

Забезпечення

Відповіда-льні

РОБОТА З БАТЬКАМИ

І семестр

 

 

 

1

Ознайомити батьківську громадськість із законами України «Про освіту», “Про загальну середню освіту”, “Про мови ”, з “Положенням про заклади освіти”, з Статутом ліцею, Національною доктриною розвитку освіти, із Угодою про творчу співпрацю між ліцеєм та батьками.

На батьківсь-ких зборах

Вересень 2015

 

Інформаційні повідомлення

Куратори

2

Залучити батьків до участі у загальноліцейних і класних виховних заходах, проведенні творчих зустрічей, конференцій.

Протягом року

Заходи

Адміністрація, куратори

3

Залучити батьків до педагогічного процесу: участь у педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань кураторів, періодичне анкетування батьків (оцінка діяльності ліцею, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу).

 

 

 

4

Провести загальноліцейні батьківські збори “Турбота про виховання дітей – конституційний обов’язок батьків”.

Вересень 2015

Збори для батьків

Куратори

5

Здійснити вибір органу колегіального управління – Ради ліцею

Вересень

 

Адміністра-ція

6

Забезпечити діяльність консультпункту для батьків “Сімейна педагогіка”

Навчальний рік

План роботи КП

Психолог

Гапонова Г.К.

7

Спланувати діяльність батьківського комітету та Ради ліцею

Вересень

План роботи БК

План роботи ради ліцею

Адміністра-ція

8

Провести батьківську конференцію, присвячену розвитку системи загальної середньої освіти

Жовтень

Конференція

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

9

Призначити громадського інспектора з охорони прав дитинства

Серпень

Наказ

Директор ліцею

професор

Цехмістер Я.В.

10

Створити комісію для проведення громадського огляду умов життя учнів ліцею

Серпень

Наказ

Директор ліцею

професор

Цехмістер Я.В.

11

Провести рейд-огляд умов життя ліцеїстів

Вересень

Акт

Комісія

12

Організувати роботу консультаційної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей: координації дій батьків і педагогів під час корекції поведінки учнів, розв’язання конфліктних ситуацій тощо.

Щомісяця

 

Громадський інспектор з охорони прав дитинства,

психолог ліцею

Гапонова Г.К.

13

Вивчити й узагальнити досвід кращих сімей з питань родинного виховання

Листопад-грудень

Досвід

Куратори

14

Провести загальноліцейні збори “Співпраця батьків із ліцеєм як необхідна умова профорієнтаційної роботи”. Підготувати звіт про ліцейні справи

Грудень

Протоколи зборів

Куратори

15

Організувати День відкритих дверей для батьків учнів. Оформити панораму “Ними пишається ліцей”, присвячену талановитим дітям

Грудень

Творча зустріч, заходи за планом

ЗДВР

Жеребко Т.О.

ІІ семестр

 

 

 

16

Залучити батьків до вирішення загальноліцейних проблем через участь їх у роботі батьківських комітетів класів та Ради ліцею

Січень

Анкети

Куратори

 

 

 

 

17

Провести семінар-практикум для батьків: «Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої особистості, навичок самоосвіти і самовихованя».

Лютий

семінар

Психолог ліцею Га понова Г.К., куратори

18

Провести батьківські збори 9-х класів: «Роль родини у подоланні негативних рис характеру»

Квітень

збори

ЗДВР

Жеребко Т.О., куратори

19

Провести батьківські збори 10-х класів: «Труднощі та помилки сімейного виховання і шляхи їх усунення».

Квітень

збори

Куратори

20

Провести батьківські збори 11-х класів “Професійна орієнтація учнів”

Квітень

Збори

Куратори

21

Організувати засідання Ради громадськості за підсумками рейдів у сім”ї підлітків, які потребують допомоги

Травень

Засідання

 

22

Провести консультації для батьків: «Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння».

Січень

консультації

Куратори

 

 

 

23

Провести традиційний День відкритих дверей на базі НМУ.

Квітень

Зустріч

Адміністра-ція

24

Провести вивчення здібностей і творчих обдарувань ліцеїстів. Допомогти батькам скласти програми розвитку дітей

Травень

Індивідуальні програми розвитку

Психолог

 

 

 

25

Дискусія «Як виховувати у підлітків інтерес до набуття знань»

Травень

Батьківські збори в 9 та 10-х класах

куратори

26

Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів підлітків у їх професійному самовизначенні.

Травень

Батьківські збори в 11-х класах

куратори

27

Проводити роботу по підтримці дітей пільгових категорій.

Постійно

 

Куратори, психолог

28

Підготувати звіт про закінчення навчального року. Доповісти батькам учнів про успіхи в навчанні й вихованні

Червень

Звіт

Адміністра-ція

29

Оголосити подяки батькам учнів за допомогу в організації навчально-виховного процесу в ліцеї.

Червень

 

Адміністра-ція, куратори

30

Провести університетське свято „Випускний вечір”

Червень

Вечір

 

31

Провести зустріч з батьками майбутніх ліцеїстів.

Липень

Зустріч

Адміністра-ція

 

Співпраця з громадськими організаціями

 

Організувати роботу з громадськими організаціями:

 • Міжнародний благодійний фонд імені Пантелеймона Куліша.
 • Національний музей медицини України.
 • Державна наукова медична бібліотека України.
 • Національний музей МВС України „ Чорнобиль»
 • Міський музей „Духовні скарби України”.
 • Міжнародна екологічна ліга
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва.
 • громадський інститут «Екологія людини»
 • Міський Будинок вчителя
 • кінотеатрами „Кінопалац”, „Кінопанарама” та кінотеатр імені Чапаєва.
 • міський Планетарій
 • „Театр на Подолі”
 • Національний академічний драматичний театр імені І. Франка
 • Міська школа соціальних знань „Гендерна просвіта”.
 • Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

За планом

 

Протягом року

Заходи

 

 

 

 

Екскурсії,

заняття

абонемент

 

екскурсії

 

екскурсії

 

план роботи

план роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вистави

Вистави

 

Лекції

 

 

Лекції фахівців

 

Адміністра-ція

 

СПІВПРАЦЯ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

 

Організувати роботу з вищими навчальними закладами:

1.Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України

2.Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка

3.Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України

4.Інститут психології імені Костенка

5.Інститут нейрохірургії НАМН України імені академіка А.П.   Ромоданова

За планом

 

Протягом року

Заходи

 

 

Адміністра-ція

ПАРТНЕРСЬКІ ЗВ ЯЗКИ

1

Продовжити співпрацю з Борзнянською гімназією імені Пантелеймона Куліша (м. Борзна Чернігівської обл.):

 • Спільна педагогічна рада
 • Екскурсійні подорожі
 • Зустрічі з гостями у столиці

 

 

 

Вересень

Квітень

За графіком

 

 

 

Засідання

Педагогічна рада

Адміністра-ція, пед. колективи

2

Затвердити програму роботи з міжнародного партнерства ліцею в системі міжнародного проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО

Вересень

Програма

Директор ліцею

 

ІХ. Робота Ради ліцею

 

Завдання та зміст діяльності

Термін виконання

Форми контролю

Відповіда-льні

1

засідання ради ліцею

 

 • Підсумки роботи Ради ліцею у 201 4 -201 5 н.р., визначення пріоритетних напрямків роботи у 201 5 -201 6 н.р.
 • Про структуру Ради ліцею та розподіл обов’язків між членами Ради.
 • Знайомство з новими викладачами. Погодження кандидатур на заміщення вакантних посад викладачів.
 • Розгляд та затвердження:
 • плану роботи ліцею на 201 5 -201 6 н.р.;
 • штатного розпису на 201 5 -201 6 н.р.;
 • педагогічного навантаження та переліку додаткових платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами, визначення розміру сплати за додаткові освітні послуги.
 • Поточні справи.

 

Серпень

Протокол

Директор ліцею професор Я.В.Цехмістер

 

 • Про звільнення від оплати за додаткові освітні послуги окремих учнів ліцею.
 • Про результати батьківського рейду-огляду виконання учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту ліцею.

 

Жовтень

протокол

Директор ліцею професор Я.В.Цехмістер

 

 • Про організацію та проведення Дев’ятої ліцейної олімпіади з базових дисциплін.
 • Формування мережі класів ліцею на 201 6 -201 7 н.р.
 • Про правила прийому до ліцею у 201 6 р.
 • Здійснення контролю за використанням коштів загального та спеціального фондів.

 

Лютий

Протокол

Директор ліцею професор Я.В.Цехмістер

 

Спільне засідання з Педагогічною радою ліцею

 • Про випуск учнів 11 класів Українського медичного ліцею та про нагородження випускників ліцею Золотою та Срібною медалями.
 • Про виконання плану роботи ліцею за 201 5 -201 6 н.р.
 • Про представлення до нагородження випускників 11 класів іменними стипендіями МБФ імені П. Куліша, Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова, імені М. Амосова.

 

 

Травень

Протокол

Директор ліцею професор Я.В.Цехмістер

Х. Координація внутрішньоліцейного контролю

Завдання та зміст діяльності

Термін виконання

Форми контролю

Відпові-дальні

1

Контроль за роботою педагогічних кадрів

 

Рейтинг викладацького складу.

Науково-методичний супровід освітнього процесу.

 • Здатність педагогічного колективу вирішувати проблеми освітньої політики ХХІ століття.
 • Застосування інноваційної діяльності в умовах модернізації навчально-виховного процесу.
 • Контроль за виконанням рішень педрад, наказів та виконання нормативних документів.
 • Контроль за роботою ТО.

 

 • Контроль за підвищенням професійної майстерності викладачів.
 • Контроль за атестацією педагогічних працівників

Вересень

 

Вересень

Жовтень

 

 

Грудень

 

 

Протягом року

За окремим графіком

 

циклограма

 

За окремим графіком

Педаналіз

 

 

Порівняльний аналіз

 

 

Звіт

 

 

Педрада

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

 

 

 

 

 

 

 

2

контроль за Якістю навчально-виховного процесу

 

Аналіз розкладу уроків, дотримання вимог до його складання.

Контроль за роботою навчальних кабінетів.

 • Контроль за відвідуванням учнями ліцею.

 

 • Контроль за виконанням державних навчальних програм.

 

Робота предметних гуртків, факультативів.

 • Управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу.
 • Моніторинг якості навченості учнів 11-х класів з дисциплін профільного циклу (за підсумками діагностичних зрізів знань та результатами успішності за минулий навчальний рік).
 • Відповідність обсягу домашніх завдань нормам Державних санітарних правил.
 • Класно-узагальнюючий контроль

9-х класів

Вересень

 

 

 

Вересень

Листопад

Березень

Вересень-грудень

Травень

За графіком

Жовтень

 

 

жовтень

 

 

 

Листопад

 

 

Січень

 

Аналіз

 

 

 

Наказ

Довідка

 

Кал. плани

Наказ

Наказ

 

 

 

 

 

Нарада при

директорі

 

 

 

 

ФП

 

 

Довідка

ЗДНВР Іваненко Р.В.

 

 

 

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

 

 

 

ЗДНВР Іваненко Р.В.

 

 

 

ЗДНВР

Іваненко Р.В.

 

3

Рівень знань, умінь і навичок учнів

 

 • Українська мова та література
 • Медицина, валеологія
 • Фізика
 • Хімія
 • Кафедральні контрольні роботи з профільних предметів
 • Аналіз досягнень фундаментальної підготовки випускників ліцею за підсумками ЗНО та ДПА

Жовтень

Березень

Березень

Березень

Листопад

Грудень, Травень

 

Червень

ФП

ФП

ФП

Зрізи знань

 

ККР

 

Довідка

Іваненко Р.В.

 

4

Якість виховної роботи

 

Організація учнівського самоврядування.

 • Виконання Указу Президента „Про шкільну форму”.
 • Аналіз професійної визначеності учнів 11-х класів.
 • Виконання правил внутрішнього розпорядку та Статуту ліцею.
 • Система роботи кураторів 9-х класів
 • Стан виховної роботи за напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами.

Вересень

 

Жовтень

 

Листопад

 

Грудень

 

Січень

 

Березень

 

Лютий

Нарада при директорі

 

Довідка

 

 

Нарада при директорі

 

 

Наказ

 

ЗДВР

Перейми-біда Л.В.

5

Ведення шкільної документації

 

Наявність відповідних справ діловодства, стан архівної документації ліцею.

 • Ведення особових справ ліцеїстів. Оформлення документів (9,10 клас). Ведення Алфавітної книги на Книги обліку учнів
 • Оформлення класних журналів, журналів факультативів, гурткової роботи
 • Система обліку успішності й навчальних досягнень ліцеїстів
 • Погодження календарно-тематичних планів, планів виховної роботи, програм спецкурсів. Якість планування НВП на початку року.

Якість ведення протоколів педрад і рівень виконання прийнятих рішень

 • Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей.
 • Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації.
 • Книги наказів.
 • Атестаційні матеріали.
 • Перевірка класних журналів на предмет об’єктивності оцінювання претендентів на медаль.
 • Оформлення Книги обліку похвальних листів, видачі свідоцтв за 9 клас, атестатів, книги нагородження учнів за успіхи в навчанні свідоцтвами з відзнакою, Золотими та Срібними медалями.
 • Якість ведення особових справ учнів.
 • Аналіз якості ведення шкільної документації за підсумками державної атестації учнів.

Вересень

 

 

 

Вересень

 

 

Жовтень

 

Вересень

Жовтень

 

Листопад

 

Вересень

Січень

 

 

Березень

 

Вересень

 

Лютий

 

Березень

 

Травень

 

 

Червень

 

Червень

 

Червень

Контрольна перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погодження планів

 

 

 

 

База даних

 

Акт

Іваненко Р.В.

 

Іваненко Р.В.

 

Іваненко Р.В.

 

Іваненко Р.В.

Іваненко Р.В.

 

Іваненко Р.В.

 

 

Іваненко Р.В.

Жеребко Т.О.

6

Охорона праці, життя і здоров’я

 

Інструктаж з техніки безпеки педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ліцею.

 • Підготовка шкільного приміщення до праці в умовах зимового періоду.
 • Засоби дотримання норм техніки безпеки на уроках фізкультури.
 • Аналіз стану здоров»я вчителів (за підсумками медичного обстеження)
 • Стан роботи з ОП, ПБ, ДТТ

Вересень

 

 

 

Жовтень

 

Вересень

 

Жовтень

Січень

КЖ

 

 

 

Розпорядження

 

Аналіз

 

Аналіз

Малютін К.П.

 

 

Впровадження ідей здорового способу життя.

 • Запобігання шлунковим захворюванням.
 • Дотримання правил техніки безпеки під час виконання практичних завдань.
 • Дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил безпеки під час проведення екскурсій.
 • Виконання графіка проведення бесід, диктантів, виховних заходів з охорони здоров’я

Квітень

 

 

Березень

 

 

Травень

 

 

Травень

 

Квітень

Педаналіз

 

 

Запобіжний контроль

Аналіз

 

 

Аналіз за підсумками

КК

 

 

Х І . Фінансово-господарська діяльність ліцею

Завдання та зміст діяльності

Термін виконання

Контроль інформаційн. забезпечення

Відповіда-льний

1

Кошторис на 2015- 2016 навчальний рік.

Січень

Затвердити кошторис

Іпполітова Н.Г.

2

Використати систему заходів, які забезпечать додатковий фінансовий прибуток (залучення позабюджетних джерел фінансування)

Поточний рік

Система заходів

 

3

З метою реалізації змісту навчання поновити навчально-матеріальну базу кабінетів.

До 1.09.2015

Обладнання навчальних кабінетів

 

4

Провести перевірку доцільного використання фінансових засобів:

 • Аналіз використання бюджету за минулий рік, розрахунок на новий рік;
 • Складання річного звіту про фінансово-господарську діяльність;
 • Фінансування харчування учнів(вживання соків, пряників);

 

 

січень

 

 

січень

 

 

Аналіз

 

 

Звіт

 

 

Наказ

 

5

Затвердити у РУО штатний розпис на 2015-2016 н.р.

вересень

Штатний розпис

Захарченко С.С.

6

Проаналізувати якість роботи та функціонування питного фонтанчика

Вересень-жовтень

 

Малютін К.П.

7

Підготувати приміщення базової школи (використовувані кабінети) до експлуатації в зимових умовах,

жовтень

Підготовка

Малютін К.П.

8

Придбати ТЗН:

 • комп’ютерну техніку (вдосконалити робоче місце шкільного управління);
 • комп’ютерну техніку (до інтерактивної дошки);

За можливості

 

 

 

9

Поповнити навчальні кабінети необхідними навчально-наочними посібниками (згідно з планом розвитку навчальних кабінетів) Забезпечити денним і штучним освітленням усі навчальні приміщення відповідно до санітарних норм

Вересень-жовтень

 

Вересень

 

Атестація навчальних кабінетів

Освітлення

Директор ліцею, ЗДНВР

10

Організувати виготовлення навчальних посібників, програм (за планом розвитку навчально-матеріальної бази кабінетів)

За планом

Посібники

МО

11

Поповнити бібліотечний фонд підручників (за планом діяльності бібліотеки)

Згідно з планом

Підручники

Ціцельска В.В.

12

Оформити передплату на періодичні видання

листопад

Підписка періодичних видань

Ціцельска В.В.

13

Передбачити придбання канцелярських товарів для персоналу ліцею

Жовтень-листопад

 

Іпполітова Н.Г.

14

Забезпечити косметичний ремонт приміщень, у яких навчаються ліцейні класи.

червень

Ремонт

Малютін К.П.

 

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.